Συμφωνία προγράμματος συνεργάτη

 

Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα Συνεργατών, συμμετέχοντας σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Προγράμματος Συνεργατών ή κάνοντας κλικ στο «Συμφωνώ» (ή σε παρόμοιο πλαίσιο ή κουμπί) όταν εγγραφείτε για λογαριασμό συνεργάτη, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις ισχύουσες ενότητες του ακόλουθου Συνεργάτη Προγραμματική Συμφωνία (η «Συμφωνία» ). Η Συμφωνία είναι μεταξύ εσάς, ως Συνεργάτη (όπως ορίζεται παρακάτω στην Ενότητα Α.1.), του insTech. ( «insTech entrepreneur ecosystem.» ). Καθένας από τους Συνεργάτες (Partner) και το insTech είναι ένα “Συνεργαζόμονο μέλος – Party” . Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση του Συμφωνητικού ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση shopify.com/partners/terms . Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να αλλάξει τη Συμφωνία δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές εδώ: shopify.com/partners/terms . Εάν γίνει μια σημαντική αλλαγή, θα παράσχουμε εύλογη ειδοποίηση μέσω email, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στο Ιστολόγιο Συνεργατών insTech  ή στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές που μπορεί να σας επηρεάσουν. Οποιαδήποτε αναφορά στη Συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους όρους και τα έγγραφα που ενσωματώνονται με παραπομπή.

Η παρούσα Συμφωνία πραγματεύεται διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων συνεργατών. Το Μέρος Α ισχύει για όλους τους Συνεργάτες. Το Μέρος Β ισχύει για τους Συνεργάτες Παραπομπής. Το Μέρος Γ ισχύει για Προγραμματιστές. Το Μέρος Δ ισχύει για τους Ειδικούς Shopify και το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech Plus. Το μέρος Ε ισχύει για διαφημίσεις. Εάν δεν συμμετέχετε σε δραστηριότητες συνεργατών που περιγράφονται στα Μέρη Β, Γ, Δ ή Ε, τότε αυτά τα Μέρη της Συμφωνίας δεν ισχύουν για εσάς.

Πρέπει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου του insTech  και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του insTech  , προτού γίνετε Συνεργάτης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Πολιτική Απορρήτου του insTech  και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του insTech  αποτελούν μέρος της παρούσας Συμφωνίας και ενσωματώνονται με παραπομπή. Για τους σκοπούς του Προγράμματος Συνεργάτη και της παρούσας Συμφωνίας, όλες οι αναφορές σε «Λογαριασμό» και «Υπηρεσίες» στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του insTech  θα θεωρούνται ότι αναφέρονται σε «Λογαριασμό Συνεργάτη» και «Υπηρεσίες ή Συμμετοχή Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών», αντίστοιχα. Ορισμένοι τύποι δραστηριοτήτων του Προγράμματος Συνεργατών insTech ενδέχεται να απαιτούν τη συμφωνία σας με πρόσθετους όρους ( «Πρόσθετοι Όροι» ). Αυτοί οι Πρόσθετοι Όροι ενσωματώνονται στην παρούσα Συμφωνία με παραπομπή. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ της παρούσας Συμφωνίας και των Πρόσθετων Όρων, οι Πρόσθετοι Όροι θα διέπουν, στο βαθμό που υπάρχει τέτοια σύγκρουση ή ασυνέπεια.

Οι περιλήψεις καθημερινής γλώσσας παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Διαβάστε ολόκληρο το Συμφωνητικό για την πλήρη εικόνα των νομικών απαιτήσεών σας. Η παρούσα Συμφωνία διέπει τις δραστηριότητές σας ως Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών και της συμμετοχής στις δραστηριότητες που περιγράφονται στον ιστότοπο του Προγράμματος Συνεργατών. Φροντίστε να ελέγχετε περιστασιακά για ενημερώσεις.

 

Μέρος Α – Όροι που ισχύουν για όλους τους συνεργάτες

Που σημαίνει

Αυτή η ενότητα αποδίδει ένα συγκεκριμένο νόημα σε ορισμένους από τους όρους με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το συμφωνητικό. Άλλοι όροι με κεφαλαία ορίζονται σε άλλο σημείο της Συμφωνίας.

 1. Ορισμοί

Εκτός εάν ορίζεται αλλού στη Συμφωνία, οι όροι με κεφαλαία που ορίζονται στη Συμφωνία ορίζονται ως εξής:

Ως “Διαφημίσεις” νοούνται οι διαφημίσεις που δημιουργούνται από τον Προγραμματιστή και τοποθετούνται στο insTech App Store μέσω των λειτουργιών που αναφέρονται στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών.

Η “Εφαρμογή” ή η “Εφαρμογή” ορίζεται στους Όρους του insTech API.

“Συνδεδεμένος προγραμματιστής” σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα (i) που, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει έναν προγραμματιστή εφαρμογών, ελέγχεται από έναν προγραμματιστή εφαρμογών ή βρίσκεται υπό τον κοινό έλεγχο άλλου ατόμου ή οντότητας με έναν προγραμματιστή εφαρμογών (όπου ” Έλεγχος” σημαίνει κατοχή 50% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην οντότητα)· ή (ii) ορίζεται διαφορετικά ως Συνδεδεμένος Προγραμματιστής ενός Προγραμματιστή Εφαρμογών μέσω ορισμένων άλλων κριτηρίων που ορίζονται από το insTech, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, από καιρό σε καιρό.

“Συνδεδεμένος λογαριασμός προγραμματιστή” σημαίνει

 • όλους τους Λογαριασμούς Συνεργατών στους οποίους έχει εγγραφεί ένας Προγραμματιστής Εφαρμογών μέσω της σελίδας του προγράμματος προγραμματιστή insTech. και
 • οποιονδήποτε λογαριασμό συνεργάτη για τον οποίο έχει εγγραφεί ένας συνδεδεμένος προγραμματιστής ενός προγραμματιστή εφαρμογών μέσω της σελίδας του προγράμματος προγραμματιστή insTech.

“Συνδεδεμένος προγραμματιστής θεμάτων” σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα

 • που, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει έναν προγραμματιστή θεμάτων, ελέγχεται από έναν προγραμματιστή θεμάτων ή βρίσκεται υπό τον κοινό έλεγχο άλλου ατόμου ή οντότητας με έναν προγραμματιστή θεμάτων (όπου ” Έλεγχος” σημαίνει κατέχει το 50% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην οντότητα· ή
 • ορίζεται με άλλο τρόπο ως Συνδεδεμένος Προγραμματιστής ενός Προγραμματιστή Θέματος μέσω ορισμένων άλλων κριτηρίων που ορίζονται από το insTech, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κατά καιρούς.

“Συνδεδεμένος λογαριασμός προγραμματιστή θεμάτων” σημαίνει

 • όλους τους λογαριασμούς συνεργατών στους οποίους έχει εγγραφεί ένας Προγραμματιστής Theme μέσω της σελίδας του προγράμματος προγραμματιστή insTech. και
 • οποιονδήποτε λογαριασμό συνεργάτη για τον οποίο έχει εγγραφεί ένας συνδεδεμένος προγραμματιστής θεμάτων ενός προγραμματιστή θεμάτων μέσω της σελίδας προγράμματος προγραμματιστή insTech.

“Πρόγραμμα καναλιού” σημαίνει το πρόγραμμα καναλιών πωλήσεων του insTech που επιτρέπει στους προγραμματιστές καναλιών να δημιουργήσουν μια εφαρμογή καναλιού χρησιμοποιώντας το SDK καναλιού πωλήσεων.

«Πελάτης» σημαίνει κάθε άτομο που επισκέπτεται ή πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του Καταστήματος Εμπόρων.

«Δεδομένα Πελάτη» σημαίνει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) που σχετίζονται με έναν Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών παραγγελίας, των πληροφοριών πληρωμής και των στοιχείων λογαριασμού.

“Κατάστημα ανάπτυξης” σημαίνει ένα κατάστημα που δημιουργήθηκε στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών και χρησιμοποιείται από έναν Συνεργάτη για

(α) δοκιμαστικούς σκοπούς ή

(β) για την ανάπτυξη και τη μεταφορά ενός Καταστήματος εμπόρων σε έναν Έμπορο.

Ο «Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων» σημαίνει τον κατάλογο των Experts του insTech που επιτρέπει στους εμπόρους να περιηγούνται και να επικοινωνούν με τους ειδικούς.

Το “Experts Marketplace” σημαίνει το πρόγραμμα του insTech για Experts που εμφανίζει προφίλ ειδικών στο Experts Marketplace και μπορεί να αντιστοιχίσει εγγεγραμμένους ειδικούς με εμπόρους που αναζητούν βοήθεια με την επιχείρησή τους.

«Έμπορος» σημαίνει ένα άτομο ή επιχείρηση που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες.

«Συμφωνία Εμπορίου» σημαίνει τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός Συνεργάτη και του Εμπόρου που διέπει τη χρήση των υπηρεσιών του Συνεργάτη από τον Έμπορο, συμπεριλαμβανομένης, εάν ισχύει, της εγκατάστασης και της χρήσης μιας Εφαρμογής.

«Δεδομένα εμπόρου» σημαίνει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) που σχετίζονται με έναν Έμπορο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιχειρηματικών, οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών προϊόντος και τυχόν Δεδομένων Πελατών. Όπου ο Συνεργάτης χρησιμοποιεί το insTech API, τα δεδομένα εμπόρου ενδέχεται να παραδοθούν με τη μορφή απάντησης API.

“Κατάστημα εμπόρων” σημαίνει την εμπορική παρουσία του εμπόρου που φιλοξενείται από το insTech, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού του καταστήματος και του Σημείου Πώλησης (POS). Για λόγους σαφήνειας, ένας Έμπορος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα καταστήματα εμπόρων.

“Συνεργάτης” ή “Εσείς” σημαίνει ένα άτομο ή οντότητα που έχει συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTech. Οι διαφορετικοί τύποι Συνεργατών παρατίθενται παρακάτω και μπορείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις ως περισσότερους από έναν τύπους Συνεργατών ταυτόχρονα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ανάλογα με τις περιστάσεις:

Ένας “Συνεργάτης παραπομπής” είναι ένας συνεργάτης που έχει εγγραφεί για λογαριασμό συνεργάτη μέσω της σελίδας του προγράμματος συνεργατών insTech  και προωθεί την υπηρεσία μέσω:

 • εγγραφή και έγκριση από το insTech για έναν μοναδικό σύνδεσμο παραπομπής (έναν “Σύνδεσμο Συνεργασίας” ) για την παραπομπή των εμπόρων στο insTech μέσω αυτού του Συνδέσμου Συνεργατών ή
 • ενεργώντας ως συνεργάτης προστιθέμενης αξίας ή “VAP” που συνεργάζεται απευθείας με τους Εμπόρους ως σχεδιαστής, προγραμματιστής ή άλλος σύμβουλος μέσω ενός καταστήματος ανάπτυξης.
 • Προς αποφυγή αμφιβολιών, άτομα ή οντότητες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTechhttps://www.shopify.com/affiliates] δεν είναι Συνεργάτες Παραπομπής σε σχέση με οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech. Το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις.

Ο “Προγραμματιστής” είναι ένας συνεργάτης που έχει εγγραφεί για λογαριασμό συνεργάτη μέσω της σελίδας του προγράμματος insTech Developer και αναπτύσσει Εφαρμογές ή Θέματα για ενσωμάτωση με την Υπηρεσία ή τοποθετεί διαφημίσεις στο insTech App Store. Οι διάφοροι τύποι προγραμματιστών παρατίθενται παρακάτω και μπορείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις ως περισσότεροι από ένας τύποι προγραμματιστών ταυτόχρονα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ανάλογα με τις περιστάσεις:

ένα. ένας “Προγραμματιστής θεμάτων” , αναπτύσσει ένα θέμα για χρήση από εμπόρους, είτε ως προσαρμοσμένο θέμα είτε για γενική διανομή στους εμπόρους μέσω του insTech Theme Store.

ένας «Προγραμματιστής Εφαρμογών» αναπτύσσει μια Δημόσια Εφαρμογή (όπως ορίζεται στους Όρους του insTech API) χρησιμοποιώντας το insTech API.

ένας “Προγραμματιστής Καναλιού” αναπτύσσει μια Εφαρμογή χρησιμοποιώντας το insTech API για να επιτρέψει στους εμπόρους να εμφανίζουν, να προωθούν και να πωλούν τα προϊόντα του Εμπόρου σε Πελάτες μέσω της πλατφόρμας ιστού ή της πλατφόρμας για κινητές συσκευές προγραμματιστή καναλιού ( “Πλατφόρμα καναλιού” ) μέσω ενοποίησης με την Υπηρεσία. Μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από έναν προγραμματιστή καναλιού είναι μια “Εφαρμογή καναλιού” . και

ένας “Προγραμματιστής Πύλης Πληρωμών” αναπτύσσει μια Εφαρμογή χρησιμοποιώντας το insTech API για να ενεργοποιήσει ένα σύστημα πληρωμών για τους εμπόρους για χρήση με την Υπηρεσία. Μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από έναν προγραμματιστή της πύλης πληρωμής είναι μια «Ενοποίηση πύλης πληρωμών .

ένας “Προγραμματιστής Πληρωμών” αναπτύσσει μια Εφαρμογή χρησιμοποιώντας το insTech API για να ενεργοποιήσει ένα σύστημα πληρωμών για τους εμπόρους να χρησιμοποιούν με την Υπηρεσία. Μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από έναν προγραμματιστή πληρωμών είναι μια “Εφαρμογή πληρωμών” .

Ένας “Ειδικός” είναι ένας VAP που έχει γίνει αποδεκτός από το insTech στο Experts Marketplace και μπορεί να δημοσιεύσει ένα προφίλ που προσφέρει υπηρεσίες σε εμπόρους ή αναφέρεται ως VAP στον Κατάλογο των ειδικών.

Ένας “Plus Partner” είναι ένας Συνεργάτης που πληροί τα κριτήρια insTech Plus Partner και έχει γίνει αποδεκτός από το insTech στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTech Plus , έχει υπογράψει μια προσθήκη Προγράμματος συνεργατών Plus και είναι καταχωρισμένος στο shopify.com/plus/partners .

“Λογαριασμός Συνεργάτη” σημαίνει λογαριασμό Προγράμματος Συνεργατών insTech.

“Πίνακας ελέγχου συνεργατών” σημαίνει την εσωτερική σελίδα διαχείρισης που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: partners.shopify.com/organizations που επιτρέπει στους Συνεργάτες να διαχειρίζονται τον λογαριασμό συνεργάτη τους.

“Διαχειριστής συνεργατών” σημαίνει τον υπάλληλο του insTech που ορίζεται από το insTech κατά καιρούς ως η κύρια επαφή του Συνεργάτη στο insTech.

Η «Περίοδος Πληρωμής» έχει την έννοια όπως ορίζεται στην Ενότητα 3.2.

«Πρόγραμμα Συνεργατών» σημαίνει τους πόρους που διατίθενται από το insTech στους Συνεργάτες. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Πρόγραμμα Συνεργατών περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Channel, το Πρόγραμμα Experts Marketplace και το Πρόγραμμα συνεργατών Plus, στο βαθμό που ο Συνεργάτης καλείται να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα.

«Πρόγραμμα Συν Συνεργατών» σημαίνει το πρόγραμμα insTech όπου οι Συνεργάτες επιλέγονται από το insTech για να συμμετάσχουν στις ευκαιρίες του insTech Plus.

Η “Δημόσια Εφαρμογή” ορίζεται στους Όρους του insTech API.

Ως «Προτεινόμενος Έμπορος» νοείται οποιοσδήποτε μοναδικός Έμπορος που:

(α) έχει εγγραφεί σε λογαριασμό insTech επί πληρωμή. και

(β) εισήχθη από έναν συνεργάτη παραπομπής που προώθησε ενεργά την Υπηρεσία.

«Δραστηριότητα δημιουργίας εσόδων» σημαίνει μια δραστηριότητα δημιουργίας εσόδων που πραγματοποιείται από τον Συνεργάτη, όπως καθορίζεται από το insTech, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

μεταφορά στον Έμπορο από Συνεργάτη ενός Καταστήματος Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε από Συνεργάτη και η εγγραφή από αυτόν τον Έμπορο για έναν επί πληρωμή λογαριασμό insTech. και

εισαγωγή ενός Αναφερόμενου Εμπόρου στο insTech μέσω του Συνδέσμου Συνεργατών του Συνεργάτη.

Μια Δραστηριότητα Δημιουργίας Εσόδων θα αποδοθεί στον Συνεργάτη την ημερομηνία που ο Έμπορος πραγματοποιήσει την αρχική πληρωμή των τελών συνδρομής για το σχετικό κατάστημα εμπόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://help.shopify.com/partners/getting-started/how-to-earn .

«Υπηρεσία» σημαίνει τη φιλοξενούμενη εμπορική πλατφόρμα insTech που διατίθεται μέσω του www.shopify.com και τυχόν σχετικών ιστοσελίδων, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από το insTech.

Το “SDK καναλιού πωλήσεων” σημαίνει τα insTech API που απαιτούνται από τον προγραμματιστή καναλιού για την ανάπτυξη της εφαρμογής καναλιού. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το SDK καναλιού πωλήσεων θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του insTech API και η πρόσβαση και η χρήση του SDK καναλιού πωλήσεων υπόκειται στους Όρους του insTech API.

«Κυρωθέν Πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που περιλαμβάνεται ή ορίζεται στο πλαίσιο των κυρώσεων ή βρίσκεται ή κατοικεί ή οργανώνεται σύμφωνα με τους νόμους μιας χώρας ή επικράτειας που αποτελεί αντικείμενο συνολικών εδαφικών κυρώσεων ή οποιαδήποτε οντότητα άμεσα ή έμμεσα ανήκει ή ελέγχεται από έναν ή περισσότερα από τα προηγούμενα.

Το “ insTech API” ορίζεται στους Όρους του insTech API. «Όροι API insTech» σημαίνει την Άδεια χρήσης και τους Όρους Χρήσης του API insTech που διατίθενται στη διεύθυνση shopify.com/legal/api-terms .

Το “ insTech App Store” είναι το σημείο όπου οι έμποροι μπορούν να προβάλλουν και να προσθέτουν εφαρμογές στο Κατάστημά τους στο Merchant Store και είναι διαθέσιμο μέσω: apps.shopify.com .

insTech Billing API” σημαίνει τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών που επιτρέπει στους Προγραμματιστές να δημιουργούν και να εκδίδουν χρεώσεις σε εμπόρους καθώς και να καταβάλλουν πληρωμές στο insTech. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το insTech Billing API θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του insTech API, όπως ορίζεται στους Όρους του insTech API.

insTech Creative” σημαίνει οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ ή προωθητικό υλικό που σχετίζεται με επωνυμίες insTech, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συνδέσμων υπερκειμένου, ονομάτων τομέα, εικονιδίων, κουμπιών, banner, αρχείων γραφικών, εικόνων και εμπορικών σημάτων insTech.

insTech Plus” ή “Plus” σημαίνει το εταιρικό επίπεδο της Υπηρεσίας, που περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο shopify.com/plus .

«Σχετικές οντότητες/ες insTech» σημαίνει κάθε οντότητα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με το insTech. όπου «έλεγχος» σημαίνει την κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της εξουσίας να κατευθύνει ή να προκαλεί την κατεύθυνση των πολιτικών διαχείρισης ενός άλλου, είτε μέσω της ιδιοκτησίας τίτλων ψήφου, είτε μέσω σύμβασης, ως διαχειριστής ή εκτελεστής, είτε με άλλο τρόπο.

“Εμπορικά σήματα insTech ” σημαίνει τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και τις εμπορικές ονομασίες της insTech. και οποιωνδήποτε Σχετικών οντοτήτων insTech, είτε είναι εγγεγραμμένες είτε μη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του λεκτικού σήματος SHOPIFY και του σχεδίου “S” και της τσάντας αγορών.

insTech Theme Store” σημαίνει τον ιστότοπο insTech όπου οι Έμποροι μπορούν να επιλέξουν και να εγκαταστήσουν Θέματα στο Κατάστημά τους στο Merchant Store, διαθέσιμο στη διεύθυνση: themes.shopify.com .

«Φόροι» σημαίνει όλες τις ομοσπονδιακές, επαρχιακές, πολιτειακές, τοπικές ή άλλες κυβερνητικές πωλήσεις, προστιθέμενη αξία, αγαθά και υπηρεσίες, εναρμονισμένους ή άλλους φόρους, τέλη ή χρεώσεις που ισχύουν ή θεσπίζονται στο μέλλον.

“Θέμα” σημαίνει τα πρότυπα για τη διάταξη και τη σχεδίαση ιστοτόπων που μπορούν να εγκαταστήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να προσαρμόσουν οι έμποροι για το Κατάστημά τους στο Merchant Store.

“Μη υποστηριζόμενη περιοχή” σημαίνει μια περιοχή όπου το insTech δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει λόγω τοπικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, εμπορικών συνεργασιών ή/και άλλων σχετικών παραγόντων. Το insTech δεν υποστηρίζει συναλλαγές που αφορούν αυτές τις περιοχές ή άτομα που βρίσκονται ή κατοικούν σε ή αντικείμενα που προέρχονται ή προορίζονται για αυτές τις περιοχές. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με μη υποστηριζόμενες περιοχές εδώ .

«Ιστότοποι» σημαίνει οποιουσδήποτε ιστότοπους που ανήκουν, διαχειρίζονται ή διαχειρίζονται συνεργάτης και σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Συνεργάτη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

2. Ευθύνες συνεργατών

Που σημαίνει

Οι συνεργάτες δεν μπορούν να στείλουν υλικό μάρκετινγκ μέσω email για το insTech χωρίς την άδεια του insTech. Εάν το insTech δώσει την άδειά του, τα μηνύματα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την ενότητα και όλους τους ισχύοντες νόμους. Ο συνεργάτης δεν μπορεί να εμπλέκεται σε παράνομες ή επιθετικές τεχνικές μάρκετινγκ εκ μέρους του insTech. Ο Συνεργάτης δεν πρέπει να κάνει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με το insTech ή να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπιστία του insTech. Σε όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ του Partner, ο Συνεργάτης πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους. Μην στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν Έμπορο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του.

2.1. Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Ο Συνεργάτης θα αναλάβει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το μάρκετινγκ ή την προώθηση του insTech ή οποιασδήποτε σχετικής οντότητας insTech και, ανάλογα με την περίπτωση, τις Εφαρμογές, τα θέματα, τους ιστότοπους, την Πλατφόρμα καναλιών ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες του Συνεργάτη που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών (συλλογικά, «Δραστηριότητες μάρκετινγκ συνεργατών» ) σε οποιαδήποτε περιοχή, τοποθεσία, επικράτεια ή δικαιοδοσία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την insTech κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σε καμία περίπτωση ο Συνεργάτης δεν θα συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε Δραστηριότητες μάρκετινγκ συνεργατών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης έχει μια λίστα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου τα άτομα στη λίστα έχουν επιλέξει ρητά να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Συνεργάτη (“Λίστα συμμετοχής”), ο Συνεργάτης μπορεί να υποβάλει γραπτό αίτημα στο insTech να στείλει email σχετικά με την προσφορά του insTech και Σχετικές οντότητες insTech με τα άτομα στη Λίστα Συμμετοχής (και το insTech μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επιτρέψει στον Συνεργάτη να στέλνει τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατά τη διεξαγωγή όλων των Δραστηριοτήτων μάρκετινγκ συνεργατών, ο Συνεργάτης θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ μέσω email και το «spamming». Εκτός εάν ο Συνεργάτης έχει εξασφαλίσει πρώτα τη συγκατάθεση του αντίστοιχου εμπόρου ή συνεργάτη, ο Συνεργάτης δεν θα στείλει email σε κανέναν Έμπορο ή Συνεργάτη του οποίου τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει λάβει μέσω του insTech.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της Ενότητας 2.1.2, ο Συνεργάτης (i) δεν θα στείλει κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με insTech ή Σχετικές οντότητες insTech σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που δεν έχει ζητήσει τέτοιες πληροφορίες. (ii) να συμπεριλαμβάνετε πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνεργάτη και τις πληροφορίες «απεγγραφής» σε οποιοδήποτε email που αφορά το insTech, τις Σχετικές οντότητες με το insTech, την Υπηρεσία ή την πλατφόρμα insTech. και (iii) δεν υπονοεί ότι τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται εκ μέρους του insTech ή των Συναφών Οντοτήτων insTech.

Ένας Συνεργάτης δεν θα

(i) συμμετέχει σε καμία μέθοδο μάρκετινγκ σε σχέση με insTech ή Σχετικές οντότητες insTech, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεθόδων διαδικτυακών και εκτός σύνδεσης, όπως φαξ, μετάδοση, τηλεμάρκετινγκ, SMS/μηνύματα κειμένου, επικοινωνίες μέσω email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή βίντεο πλατφόρμες.

(ii) να χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό, λογισμικό υποκλοπής spyware ή οποιεσδήποτε άλλες επιθετικές μεθόδους διαφήμισης ή μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές της που σχετίζονται με insTech ή Σχετικές οντότητες insTech

(iii) κάνει οποιεσδήποτε ψευδείς, παραπλανητικές ή απαξιωτικές δηλώσεις ή δηλώσεις σχετικά με insTech ή Συναφείς Οντότητες insTech

(iv) πριν από τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τους όρους της, στοχεύστε τις επικοινωνίες προς τους Εμπόρους αποκλειστικά με βάση τον προβλεπόμενο παραλήπτη είναι Έμπορος και με την πρόθεση να μεταναστεύσουν τους Εμπόρους μακριά από την Υπηρεσία. 

(v) να αντιγράψετε, να μοιάσετε ή να αντικατοπτρίσετε την εμφάνιση και την αίσθηση των ιστότοπων του insTech, των εμπορικών σημάτων ή των υπηρεσιών του insTech ή με άλλο τρόπο παραποιήστε τη σχέση του Συνεργάτη με το insTech ή με Σχετικές οντότητες με το insTech. ή

(vi) εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξιοπιστία ή τη φήμη του insTech ή των Συναφών οντοτήτων insTech, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιονδήποτε ιστότοπο που

(α) χρησιμοποιεί επιθετικό ή μάρκετινγκ χαμηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μάρκετινγκ που δεν σχετίζονται με το insTech ή τις υπηρεσίες του Συνεργάτη,

(β) προωθεί σεξουαλικά ρητά υλικά, βία, διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας ή οποιοδήποτε παράνομο ή απαράδεκτες δραστηριότητες, ή

(γ) παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου· ή

(δ) παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης .

2.2. Συμμόρφωση με τους Νόμους

Που σημαίνει

Ο συνεργάτης θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου.

Επιπλέον και χωρίς να περιορίζει τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Συνεργάτης θα εκτελεί τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τα υψηλότερα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης τυχόν αδειών που απαιτούνται για τον Συνεργάτη να λειτουργεί και να προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

Ο Συνεργάτης δηλώνει και εγγυάται ότι

 • κανένας από τον Συνεργάτη, τις θυγατρικές του, τα διευθυντικά στελέχη του ή τους υπαλλήλους του που ασχολούνται με το insTech δεν είναι υπό κυρώσεις Πρόσωπο ή ανήκει ή ελέγχεται από ένα ή περισσότερα υπό κυρώσεις και
 • ο Συνεργάτης δεν είναι κάτοικος ή που βρίσκεται σε ή οργανώνεται σύμφωνα με τους νόμους μιας Μη Υποστηριζόμενης Περιοχής. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης αντιληφθεί ή υποψιαστεί ότι η παραπάνω δήλωση και εγγύηση μπορεί να μην είναι πλέον ακριβείς, θα ενημερώσει αμέσως εγγράφως το insTech.

Χωρίς να περιορίζει τα παραπάνω, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και τη χρήση των Υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι ο Συνεργάτης

(i) δεν θα εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες ή συναλλαγές που αφορούν, σχετίζονται ή ωφελούν υπό κυρώσεις ή μη υποστηριζόμενη περιοχή , και

(ii) θα ειδοποιήσει αμέσως εγγράφως το insTech εάν αντιληφθεί ή υποψιαστεί οποιαδήποτε παραβίαση των Κυρώσεων ή των σχετικών διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

Για την αποφυγή αμφιβολιών και χωρίς περιορισμό των γενικών δικαιωμάτων καταγγελίας του insTech, με τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας, ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι η insTech διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με τον Συνεργάτη με άμεση ισχύ μέσω γραπτής ειδοποίησης σε περίπτωση που το insTech, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίζει ότι ο Συνεργάτης

 • είναι ή καθίσταται υπό κυρώσεις Πρόσωπο και/ή
 • παραβιάζει ή γίνεται παραβίαση οποιασδήποτε από τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και/ή τις διαθήκες του στην παρούσα Ενότητα 2.2.

2.3. Υποχρέωση εταίρου για ενημέρωση

Που σημαίνει

Ο Συνεργάτης πρέπει να ενημερώνει το insTech σχετικά με οποιεσδήποτε πιθανές αξιώσεις, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με το insTech και τις οποίες γνωρίζει ο Συνεργάτης.

Ο Συνεργάτης θα ενημερώσει αμέσως το insTech για οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι γνωστές στον Συνεργάτη που θα μπορούσαν εύλογα να οδηγήσουν σε αξίωση, απαίτηση ή ευθύνη ή κατά του insTech ή των Σχετικών οντοτήτων insTech από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

2.4. Υποχρέωση εταίρου για αποκάλυψη

Που σημαίνει

Εάν ο Συνεργάτης ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Εμπόρου, τότε ο Συνεργάτης πρέπει να αποκαλύψει τυχόν Αμοιβές που θα κερδίσει ο Συνεργάτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών που σχετίζονται με τον Έμπορο.

Εάν ο Συνεργάτης ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό ενός Εμπόρου, τότε ο Συνεργάτης θα αποκαλύψει στον Έμπορο τυχόν Αμοιβές που δικαιούται να λάβει ο Συνεργάτης από το insTech σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και οι οποίες σχετίζονται με αυτόν τον Έμπορο.

2.5. Άλλοι Όροι Συνεργάτη

Που σημαίνει

Ο σύντροφος πρέπει

 • να είναι τουλάχιστον 18 ετών ή η ηλικία ενηλικίωσης όπου διαμένει ο Συνεργάτης. 
 • παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες και συμφωνούμε ότι το email θα είναι η κύρια μέθοδος επικοινωνίας μας. 
 • να προβεί σε ορισμένες επιβεβαιώσεις εάν εγγραφείτε για λογαριασμό ενός εργοδότη ή μιας εταιρείας· 
 • συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία μπορεί να αλλάξει από το insTech ανά πάσα στιγμή. και
 • αναγνωρίζει και συμφωνεί με την πολιτική απορρήτου του insTech.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε για λογαριασμό insTech.

Εάν ο Συνεργάτης είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είστε άνω των

 • 18 ετών ή
 • τουλάχιστον της ηλικίας ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία όπου διαμένετε και από όπου ασκείτε δραστηριότητες Συνεργάτη.

Επιβεβαιώνετε ότι γίνεστε Συνεργάτης για τους σκοπούς της άσκησης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι για οποιονδήποτε προσωπικό, οικιακό ή οικογενειακό σκοπό.

Για να γίνει Συνεργάτης, πρέπει να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό Συνεργάτη παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που υποδεικνύονται όπως απαιτείται. Η insTech μπορεί να απορρίψει μια αίτηση για λογαριασμό συνεργάτη για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε λογαριασμός συνεργάτη πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες νόμιμο όνομα και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο συνεργάτης αναγνωρίζει ότι το insTech θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Συνεργάτη ως την κύρια μέθοδο επικοινωνίας.

Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού συνεργάτη του. Το insTech δεν μπορεί και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του Συνεργάτη να διατηρήσει την ασφάλεια του Λογαριασμού Συνεργάτη και του κωδικού πρόσβασης. Η insTech μπορεί να ζητήσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας ανά πάσα στιγμή και διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει αυτές τις απαιτήσεις κατά την κρίση της.

Εάν εγγραφείτε για λογαριασμό συνεργάτη για λογαριασμό του εργοδότη σας, ο εργοδότης σας θα θεωρείται ότι είναι ο Συνεργάτης για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε τον εργοδότη σας με την παρούσα Συμφωνία. Κάθε Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για:

(α) να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του, οι αντιπρόσωποι και οι υπεργολάβοι του συμμορφώνονται με την παρούσα Συμφωνία και

(β) οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από υπαλλήλους, πράκτορες ή υπεργολάβους του Συνεργάτη.

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το αν εκχωρεί σε τρίτους ή υπεργολαβικά οποιεσδήποτε τέτοιες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε θυγατρικών ή θυγατρικών του Συνεργάτη.

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η insTech μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τη σχετική τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη Συμφωνία Προγράμματος Συνεργατών στον ιστότοπο της insTech, διαθέσιμη στη διεύθυνση instech.site/partners/terms και τέτοιες τροποποιήσεις στη Συμφωνία ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης . Εάν γίνει μια σημαντική αλλαγή, το insTech θα παράσχει εύλογη ειδοποίηση μέσω email, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στο Ιστολόγιο Συνεργατών insTech ή στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών. Η συνέχιση της συμμετοχής του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTech μετά τη δημοσίευση της τροποποιημένης Συμφωνίας Προγράμματος Συνεργατών στον ιστότοπο της insTech συνιστά τη συμφωνία του Συνεργάτη και την αποδοχή της τροποποιημένης Συμφωνίας. Εάν ο Συνεργάτης δεν συμφωνεί με οποιεσδήποτε αλλαγές στη Συμφωνία, ο Συνεργάτης πρέπει να καταγγείλει τη Συμφωνία διακόπτοντας τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTech.

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η συμμετοχή του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται από το insTech, διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του insTech που βρίσκεται στη διεύθυνση instech.site/legal/privacy .

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Συνεργάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στα καταστήματα εμπόρου μόνο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία που αναφέρονται στη διεύθυνση https://help.instech.site/partners/getting-started/working-on-client-stores .

Ο Συνεργάτης θα αναγνωρίσει και θα ανταποκριθεί αμέσως σε εύλογα αιτήματα για πληροφορίες από το insTech. Από καιρό σε καιρό, ο Συνεργάτης θα προβεί σε τέτοιες ενέργειες και θα εκτελεί και θα παραδώσει τέτοια έγγραφα που εύλογα ζητά η insTech. Επιπλέον και χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, σε περίπτωση που το insTech επικοινωνήσει με τον Συνεργάτη σε σχέση με τον Λογαριασμό Συνεργάτη του και ζητήσει επιβεβαίωση ή απάντηση σε μια τέτοια επικοινωνία, ο Συνεργάτης θα απαντήσει στο insTech αμέσως.

3. Τέλη και πληρωμές

3.1. Σχέδια κατανομής εσόδων

Με την επιφύλαξη:

 • τη συμμόρφωση του συνεργάτη με την παρούσα Συμφωνία και
 • το σχέδιο κατανομής εσόδων και τελών που σχετίζεται με τις δραστηριότητες ενός Συνεργάτη σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συνεργατών, ο Συνεργάτης θα δικαιούται να λάβει ορισμένες χρεώσεις από το insTech και το insTech θα δικαιούται να λαμβάνει ορισμένες χρεώσεις από τον Συνεργάτη (τα «Τέλη» ). Τα ποσά που οφείλονται σε Συνεργάτες από εμπόρους ως αποτέλεσμα του Συνεργάτη που χρησιμοποιεί το insTech Billing API εξαιρούνται από τον όρο Χρεώσεις. Τα σχέδια κατανομής εσόδων που ισχύουν για τους διαφορετικούς τύπους Referral Partners ορίζονται στο Μέρος Β.Τα σχέδια κατανομής εσόδων που ισχύουν για τους διαφορετικούς τύπους προγραμματιστών ορίζονται στο Μέρος Γ . Τα σχέδια κατανομής εσόδων που ισχύουν για τους Experts και το Πρόγραμμα συνεργατών Plus είναι ορίζεται στο Μέρος Δ.

3.2. Πληρωμή

Που σημαίνει

Τα τέλη που οφείλονται στον Συνεργάτη στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναφοράς, του Σχεδίου Εφαρμογής, του Σχεδίου Θεμάτων, του Προγράμματος Bounty και του Προγράμματος Καναλιών θα καταβάλλονται σύμφωνα με αυτήν την ενότητα. Εάν ένας προγραμματιστής δεν χρησιμοποιεί το insTech Billing API, πρέπει να υποβάλει απευθείας πληρωμές στο insTech. Εάν ένας Συνεργάτης θέλει να συνεχίσει να λαμβάνει μερίδιο εσόδων για Προτεινόμενους εμπόρους, ο Συνεργάτης πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον μία Δραστηριότητα δημιουργίας εσόδων σε κάθε διαδοχική περίοδο 12 μηνών.

Οι χρεώσεις που οφείλονται στον Συνεργάτη βάσει του Σχεδίου Αναφοράς θα υπολογίζονται από το insTech μία φορά το μήνα κατά την παραλαβή της πληρωμής από τον Έμπορο, για κάθε μήνα που το Referred Merchant Store είναι ενεργό, υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνεργάτης έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία (1) Δραστηριότητα δημιουργίας εσόδων κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο 12 μηνών (όπως ορίζεται στο Μέρος Β, Ενότητα 2.1). Οι χρεώσεις που οφείλονται στον Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Bounty θα υπολογίζονται από το insTech μία φορά το μήνα κατά τη λήψη των εσόδων από τη συνδρομή από τον Έμπορο για δύο συνεχόμενους μήνες.

Το insTech διανέμει Τέλη που οφείλονται στους Συνεργάτες του και ποσά που οφείλονται στον Συνεργάτη από εμπόρους όπου ο Συνεργάτης χρησιμοποιεί το insTech Billing API δύο φορές ανά ημερολογιακό μήνα (κάθε τέτοια περίοδος, μια “Περίοδος πληρωμής” ). Η πρώτη Περίοδος Πληρωμής πραγματοποιείται κατά το πρώτο εξάμηνο του μήνα και η δεύτερη Περίοδος Πληρωμής κατά το δεύτερο μισό του μήνα. Οι Προμήθειες που περιγράφονται στην Ενότητα 3.2.1 θα καταβληθούν είτε στην πρώτη Περίοδο Πληρωμής είτε στη δεύτερη Περίοδο Πληρωμής, ανάλογα με την ημερομηνία που υπολογίστηκε το Τέλος από το Shopify. Όταν οι Χρεώσεις που οφείλονται στον Συνεργάτη είναι μεγαλύτερες από 50,00 euro στο τέλος οποιασδήποτε Περιόδου Πληρωμής, οι Χρεώσεις θα καταβάλλονται στον Συνεργάτη. Εάν οι Χρεώσεις που οφείλονται στον Συνεργάτη είναι μικρότερες από 50,00 euro στο τέλος οποιασδήποτε Περιόδου Πληρωμής, το insTech θα δικαιούται να παρακρατήσει την πληρωμή Τελών μέχρι το τέλος της επόμενης Περιόδου Πληρωμής κατά την οποία το υπόλοιπο των μη καταβληθέντων Τελών που οφείλονται στον Συνεργάτη από οποιαδήποτε προηγούμενη πληρωμή Η περίοδος και οι χρεώσεις που οφείλονται στον Συνεργάτη κατά την τρέχουσα Περίοδο πληρωμής είναι 50 euro ή περισσότερα.

Τυχόν τέλη που καταβάλλονται από ένα Μέρος σε άλλο Μέρος που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε δραστηριότητας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας δεν θα περιλαμβάνουν Φόρους. Τέτοιοι Φόροι είναι επιπρόσθετοι σε τυχόν Τέλη. Εάν απαλλάσσεστε από την πληρωμή τέτοιων Φόρων, πρέπει να μας προσκομίσετε ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό που να πληροί τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που πιστοποιούν το καθεστώς απαλλαγής φόρου. Η φορολογική απαλλαγή θα ισχύει μόνο από και μετά την ημερομηνία λήψης αυτού του πιστοποιητικού. Οι Συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για όλους τους ισχύοντες φόρους που προκύπτουν από ή ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ή σε σχέση με τους Συνεργάτες που συναλλάσσονται με έναν Έμπορο. Εάν δεν εισπράττονται Φόροι από το insTech σε σχέση με Τέλη ή σε συναλλαγή Συνεργάτη με Έμπορο, ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος να καθορίσει εάν είναι πληρωτέοι Φόροι σε μια τέτοια συναλλαγή και, εάν ναι, να καταβάλει Φόρους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Το insTech θα σας εκδώσει ένα τιμολόγιο για τυχόν Τέλη που σας χρεώνει η insTech. Το insTech θα ετοιμάσει ένα τιμολόγιο, εκ μέρους σας, στο insTech για τυχόν Τέλη που καταβάλλει το insTech σε εσάς για δραστηριότητες παραπομπής. Τα τιμολόγια δημιουργούνται κατά την επεξεργασία μιας πληρωμής. Δεν μπορείτε να δείτε τιμολόγια για εκκρεμείς συναλλαγές.

Για τους προγραμματιστές εφαρμογών που λαμβάνουν τη ρητή γραπτή άδεια του insTech να παραιτηθούν από τη χρήση του insTech Billing API, ο προγραμματιστής εφαρμογών θα υποβάλλει μηνιαίες πληρωμές στο insTech στο πλαίσιο του Προγράμματος Εφαρμογών μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή Αυτοματοποιημένου Κέντρου Εκκαθάρισης (ACH). Τυχόν τέτοιες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Προγραμματιστές Εφαρμογών στο insTech θα γίνονται δωρεάν και χωρίς, και χωρίς έκπτωση ή παρακράτηση για τυχόν παρακρατούμενους φόρους οποιασδήποτε φορολογικής δικαιοδοσίας. Εάν πρέπει να παρακρατηθούν φόροι στην πηγή από οποιαδήποτε πληρωμή στο insTech, οι προγραμματιστές εφαρμογών θα αυξήσουν την πληρωμή στο insTech έτσι ώστε το ποσό που έλαβε το insTech να είναι το ίδιο με αυτό που θα ήταν αν δεν παρακρατούνταν φόροι στην πηγή. Ο Προγραμματιστής Εφαρμογών είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με το app-commissions@instech.site για να λάβει τις απαραίτητες τραπεζικές πληροφορίες για την εκτέλεση της μεταφοράς. Εάν το οφειλόμενο υπόλοιπο στο insTech είναι μικρότερο από 1.000 euro, ο προγραμματιστής εφαρμογών μπορεί να αναβάλει την πληρωμή έως ότου το οφειλόμενο υπόλοιπο στο τέλος μιας περιόδου πληρωμής είναι 1.000 euro ή περισσότερο. Εάν ο Προγραμματιστής οφείλει στο insTech οποιαδήποτε ποσά για διαφημίσεις σύμφωνα με το Μέρος Ε, Ενότητα 1 παρακάτω, τότε το insTech μπορεί να μειώσει τα Τέλη που καταβάλλονται στον Προγραμματιστή αντισταθμίζοντας τα ποσά που οφείλονται από τον Προγραμματιστή στο insTech για διαφημίσεις έναντι των τελών που οφείλονται από το insTech y στον Προγραμματιστή βάσει του παρόντος Συμφωνητικού.

Τα ποσά που οφείλονται σε Συνεργάτη από έναν Έμπορο (όπου ο Συνεργάτης χρησιμοποιεί το insTech Billing API) θα υπολογιστούν από το insTech κατά την παραλαβή της πληρωμής από τον Έμπορο. Τα ποσά για εφαρμογές με επαναλαμβανόμενη χρέωση θα υπολογίζονται από το insTech κατά την παραλαβή της πληρωμής για κάθε μήνα που η εφαρμογή εγκαθίσταται στο Merchant Store.

3.3. Πρόσθετες πληροφορίες πληρωμής

Που σημαίνει

Το insTech έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει ή να παρακρατήσει πληρωμές σε Συνεργάτες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το insTech έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Τέλη, τη δομή των Τελών ή τους όρους πληρωμής με εύλογη ειδοποίηση προς τον Συνεργάτη.

Όλες οι πληρωμές υπόκεινται σε ζητήματα απάτης και ανάλυσης κινδύνου και σε διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενδέχεται να παρακρατηθούν από το insTech κατά την περίοδο της έρευνας. Το insTech μπορεί επίσης να παρακρατήσει την πληρωμή εάν ο Συνεργάτης δεν παράσχει στο insTech πληροφορίες που απαιτούνται για την πληρωμή.

 • Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα Συμφωνία, η insTech δεν θα είναι υπεύθυνη να πληρώσει τυχόν Τέλη:
 • σχετίζονται με ποσά που έχουν επιστραφεί στους Εμπόρους από το insTech.
 • για έναν Αναφερόμενο Έμπορο που δημιουργήθηκε ή ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε έναν Συνεργάτη·
 • που σχετίζονται με δόλιες πωλήσεις·
 • που σχετίζονται με έσοδα που έχουν υποβληθεί σε αντιστροφές χρέωσης·
 • σε Συνεργάτες που εργάζονται από το insTech (είτε πλήρους, μερικής απασχόλησης, θητείας ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης τύπου εργασίας). ή
 • σε Συνεργάτες που απασχολούνται από τον Έμπορο με τον οποίο αφορούν οι Αμοιβές (είτε πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, θητείας ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης τύπου εργασίας).

Εάν κάποια Τέλη που καταβάλλονται από το insTech στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι υπόκεινται σε μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην Ενότητα 3.3.2 ή ότι έχουν καταβληθεί κατά λάθος, το insTech θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να:

(α ) να ανακτήσει τυχόν Αμοιβές που καταβλήθηκαν στον Συνεργάτη κατά λάθος. ή

(β) συμψηφίζει τα ποσά που περιγράφονται στην Ενότητα 3.3 από πληρωμές που οφείλονται στον Συνεργάτη σε μελλοντικές περιόδους πληρωμής. 

Εάν η Συμφωνία τερματιστεί πριν εξοφληθούν πλήρως αυτά τα ποσά από τον Συνεργάτη στην insTech, ο Συνεργάτης θα καταβάλει στην insTech το υπόλοιπο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της λήξης της Συμφωνίας.

Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Τέλη ή τους όρους πληρωμής ανά πάσα στιγμή κατόπιν εύλογης προειδοποίησης προς τον Συνεργάτη. Αυτή η ειδοποίηση θα παρέχεται μέσω email, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στο ιστολόγιο insTech ή στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε διαφωνιών σχετικά με τα τέλη, η απόφαση του insTech θα είναι οριστική και δεσμευτική.

4. Τερματισμός

Που σημαίνει

Είτε το insTech είτε ο Συνεργάτης μπορεί να τερματίσει αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας ειδοποίηση σε άλλο Μέρος. Εάν υπάρχει απάτη ή οποιαδήποτε άλλη απαράδεκτη συμπεριφορά από τον Συνεργάτη ή εάν ο Συνεργάτης παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης , το insTech μπορεί να αναστείλει τα προνόμια του Συνεργάτη ή να τερματίσει τη συμφωνία χωρίς προειδοποίηση. Το insTech μπορεί να αλλάξει ή να καταργήσει όλο ή οποιοδήποτε τμήμα του Προγράμματος Συνεργατών ανά πάσα στιγμή, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης.

4.1. Λήξη

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Συμφωνία, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ισχύ αμέσως μετά την ειδοποίηση σε άλλο Μέρος.

Η δόλια ή άλλη μη αποδεκτή συμπεριφορά από τον Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης , όπως καθορίζεται από το insTech κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να οδηγήσει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες που λαμβάνονται από το insTech:

(α) τερματισμός της σχέσης του Συνεργάτη με Εμπόρους εντός τον λογαριασμό συνεργάτη· 

(β) αναστολή ορισμένων ή όλων των προνομίων Συνεργατών στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών. και

(γ) τερματισμός του Λογαριασμού Συνεργάτη εντελώς χωρίς ειδοποίηση ή προσφυγή στον Συνεργάτη.

Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τη Συμφωνία Προγράμματος Συνεργατών στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των Τελών, ανά πάσα στιγμή. Εάν γίνει μια σημαντική αλλαγή στη Συμφωνία Προγράμματος Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ουσιαστικής αλλαγής στα Τέλη, το insTech θα παράσχει εύλογη ειδοποίηση μέσω email, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στο ιστολόγιο insTech ή στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών.

4.2. Συνέπειες Τερματισμού

Που σημαίνει

Εάν λήξει η Συμφωνία, ο Συνεργάτης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί και να επιστρέψει στο insTech όλο το δημιουργικό υλικό insTech και τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα του insTech και ο Συνεργάτης δεν θα επιτρέπεται πλέον να έχει πρόσβαση στο insTech API ή να λαμβάνει τέλη από το insTech, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από το insTech κατά την αποκλειστική του κρίση. Οι ενότητες που αναφέρονται εδώ και οποιεσδήποτε άλλες ενότητες που από τη φύση τους προορίζονται να επιβιώσουν θα επιβιώσουν μετά τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας.

Μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας:

(α) κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιστρέψει στο άλλο μέρος ή θα καταστρέψει (και θα παράσχει πιστοποίηση αυτής της καταστροφής), όλη την περιουσία του άλλου μέρους που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό του (συμπεριλαμβανομένων όλων των διαφημιστικών κειμένων insTech και όλων των Εμπιστευτικών πληροφοριών ( όπως ορίζεται παρακάτω))

(β) Ο Συνεργάτης θα σταματήσει αμέσως την εμφάνιση οποιουδήποτε διαφημιστικού κειμένου insTech ή οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων insTech σε οποιονδήποτε Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο. και

(γ) όλα τα δικαιώματα που παρέχονται στον Συνεργάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα παύσουν αμέσως, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του δικαιώματος του Συνεργάτη να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό Συνεργάτη και τον Πίνακα ελέγχου συνεργάτη, το insTech API ή να λαμβάνει τυχόν πληρωμές τελών βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται από το insTech κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Αυτή η Ενότητα 4.2 και οι ακόλουθες Ενότητες θα επιβιώσουν από τυχόν καταγγελία ή λήξη της παρούσας Συμφωνίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ενότητα 1 (Ορισμοί), Ενότητα 5.4 (Ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Shopify), Ενότητα 6 (Εμπιστευτικότητα), Ενότητα 7 (Αποποίηση ευθύνης από την εγγύηση), Ενότητα 8 (Περιορισμός ευθύνης και αποζημίωση) και Ενότητα 9 (Γενικές διατάξεις)

ΜΕΡΟΣ Β: Ενότητα 6 (Σχέση μεταξύ VAP και εμπόρου).

ΜΕΡΟΣ Γ.2: Ενότητα 4 (Αναφορά και Έλεγχος). και

ΜΕΡΟΣ Δ: Ενότητα 3.3 (Σχέση), Ενότητα 3.5 (Φόροι), Ενότητα 3.6 (Έλεγχοι).

Επιπλέον, τυχόν διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που από τη φύση τους προορίζονται να επιβιώσουν, θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη τους.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Που σημαίνει

Οι συνεργάτες μπορούν να προωθήσουν το insTech χρησιμοποιώντας το δημιουργικό υλικό που παρέχεται από το insTech. Το δημιουργικό υλικό του insTech ανήκει στο insTech, δεν μπορεί να αλλάξει και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προώθηση των Υπηρεσιών insTech και της επωνυμίας insTech.

5.1. insTech Creative

Όλο το insTech Creative θα δημιουργηθεί και θα παρέχεται αποκλειστικά από το insTech, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το insTech εκ των προτέρων. Το insTech θα παρέχει στον Συνεργάτη αντίγραφα ή πρόσβαση στο insTech Creative. Το δημιουργικό insTech μπορεί επίσης να είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο του Προγράμματος συνεργατών και τις οδηγίες επωνυμίας insTech  ( «Οδηγίες χρήσης εμπορικών σημάτων insTech» ). Χρησιμοποιώντας το insTech Creative, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τις Οδηγίες χρήσης εμπορικών σημάτων insTech και κατανοείτε ότι η παραβίαση αυτών των οδηγιών ή της παρούσας Συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της άδειας χρήσης ή της άδειας χρήσης του διαφημιστικού κειμένου insTech. Το insTech Creative παρέχεται «ως έχει» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

Ο Συνεργάτης μπορεί να εμφανίζει το insTech Creative στους Ιστότοπους αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης της Υπηρεσίας και οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων insTech επιτρέπονται από το insTech και από Σχετιζόμενες οντότητες με insTech κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας ή έως ότου το insTech μπορεί, κατόπιν εύλογης προηγούμενης ειδοποίησης, δώστε εντολή στον συνεργάτη να σταματήσει να εμφανίζει το διαφημιστικό κείμενο insTech. Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει, να τροποποιήσει, να προσαρμόσει ή να μεταφράσει το διαφημιστικό κείμενο insTech χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του insTech. Τίποτα που περιέχεται σε οποιοδήποτε δημιουργικό insTech δεν θα θεωρείται με οποιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση ή εγγύηση του insTech ή οποιασδήποτε οντότητας που σχετίζεται με το insTech. Το insTech Creative θα είναι ανά πάσα στιγμή η μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία του insTech και κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν θα παραχωρηθεί στον Συνεργάτη, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο Συνεργάτης έχει εξουσιοδοτηθεί από το insTech να κάνει αλλαγές ή τροποποιήσεις στο δημιουργικό insTech.

5.2. Εμπορικά σήματα Shopify

Που σημαίνει

Το insTech κατέχει εξ ολοκλήρου τα εμπορικά σήματα insTech και ο Συνεργάτης συμφωνεί να τα χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τη Συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, η insTech παραχωρεί δια του παρόντος στον Συνεργάτη μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη υπεξουσιοδοτήσιμη και μη μεταβιβάσιμη άδεια για την εμφάνιση των εμπορικών σημάτων insTech αποκλειστικά ως απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Συνεργάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:

(α) θα χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα της insTech μόνο όπως επιτρέπεται βάσει της παρούσας Συμφωνίας. 

(β) θα χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα insTech με νόμιμο τρόπο και σε αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις μορφές, τις οδηγίες, τα πρότυπα και άλλες απαιτήσεις που ορίζονται γραπτώς από το insTech κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Οδηγιών χρήσης εμπορικών σημάτων insTech

(γ) τα εμπορικά σήματα insTech είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της insTech

(δ) τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα παρέχει στον Συνεργάτη κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα Εμπορικά Σήματα insTech και κάθε χρήση τους από τον Συνεργάτη θα αποβεί προς όφελος του insTech

(ε) Ο Συνεργάτης δεν θα υποβάλει αίτηση, ούτε θα αμφισβητήσει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων insTech, τώρα ή στο μέλλον. και

(στ) Ο Συνεργάτης, τώρα ή στο μέλλον, δεν θα υποβάλει αίτηση ή θα χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε όρο ή σήμα παρόμοιο με οποιοδήποτε εμπορικό σήμα insTech.

5.3. Περιορισμοί στη χρήση των εμπορικών σημάτων insTech από συνεργάτη

Που σημαίνει

Οι συνεργάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το “ insTech ” ή άλλα εμπορικά σήματα insTech στο όνομα ή το σχέδιο της επιχείρησης ή του λογότυπου του Συνεργάτη ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων Εφαρμογών ή Θεμάτων) χωρίς άδεια. Ο Συνεργάτης δεν θα αγοράσει διαφημίσεις μηχανών αναζήτησης, εμπορικά σήματα ή ονόματα τομέα που χρησιμοποιούν “ insTech ” ή άλλα εμπορικά σήματα insTech.

Παρά την Ενότητα 5.2, οι Συνεργάτες δεν θα:

χρησιμοποιήστε τα εμπορικά σήματα insTech ή παραλλαγές ή ορθογραφικά λάθη αυτών στην επωνυμία, το λογότυπο, την επωνυμία, τη διαφήμιση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το όνομα τομέα του Συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τομέων ανώτατου επιπέδου, υποτομέων και διευθύνσεων URL σελίδας), προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, στο όνομα ή το σχέδιο οποιασδήποτε Εφαρμογής ή Θέματος), εκτός εάν χορηγηθεί ρητή γραπτή άδεια από το insTech πριν από κάθε χρήση. Ή αγοράστε ή καταχωρίστε μηχανή αναζήτησης ή άλλες λέξεις-κλειδιά πληρωμής ανά κλικ (όπως το Google Ads), εμπορικά σήματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα τομέα που χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα insTech ή τυχόν παραλλαγές ή ορθογραφικά λάθη αυτών που μπορεί να είναι παραπλανητικά ή μπερδεμένα παρόμοια με τα εμπορικά σήματα insTech. Ο συνεργάτης ενθαρρύνεται να προσθέσει τα εμπορικά σήματα insTech ως αρνητικές λέξεις-κλειδιά για να αποτρέψει την παραβίαση αυτής της Ενότητας.

5.4. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα της insTech

Που σημαίνει

Όλες οι πληροφορίες, η ιδιοκτησία και η πνευματική ιδιοκτησία στις οποίες έχετε πρόσβαση ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών ανήκουν εξ ολοκλήρου στο insTech.

Όπως μεταξύ Partner και insTech, το insTech Creative, τα εμπορικά σήματα insTech, όλες οι δημογραφικές και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων εμπόρων, των υποψήφιων συνεργατών και συνεργατών, των Υπηρεσιών, του insTech API, των Δεδομένων Εμπόρων και όλων των λογισμικών, τεκμηρίωσης, υλικού, εξοπλισμού, συσκευές, πρότυπα, εργαλεία, έγγραφα, διαδικασίες, μεθοδολογίες, τεχνογνωσία, ιστότοποι και οποιαδήποτε πρόσθετη πνευματική ή άλλη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται από ή για λογαριασμό του insTech ή Σχετικές οντότητες insTech ή άλλως σχετίζεται με την Υπηρεσία, το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, ή το insTech Οι σχετιζόμενες οντότητες, μαζί με όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά μυστικά και οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που είναι εγγενή σε αυτά και συνδέονται με αυτά (συλλογικά, “ insTech Property” ) θα αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική και αποκλειστική ιδιοκτησία της insTech. Στο βαθμό, εάν υπάρχει, αυτή η ιδιοκτησία οποιασδήποτε ιδιοκτησίας insTech δεν περιέρχεται αυτόματα στο insTech δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή με άλλο τρόπο και ανήκει στον Συνεργάτη, ο Συνεργάτης με το παρόν μεταβιβάζει και εκχωρεί στη insTech, κατά τη δημιουργία του, όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και συμφέρον που μπορεί να έχει ο Συνεργάτης σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία insTech (και παραιτείται από κάθε ηθικό δικαίωμα, ανάλογα με την περίπτωση), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μήνυσης και ανάκτησης για παρελθούσες, παρούσες και μελλοντικές παραβιάσεις τους.

5.5. Η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας του συνεργάτη από το insTech

Ο συνεργάτης παραχωρεί στην insTech ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμο και υπο-αδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια χρήσης και εμφάνισης με οποιονδήποτε τρόπο των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, λογότυπων, εμπορικών ονομάτων, περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, αρχείων γραφικών, εικόνων και άλλη πνευματική ιδιοκτησία, σε σχέση και με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Επιπλέον, κατά τη διακριτική ευχέρεια του insTech,  μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια πνευματική ιδιοκτησία για σκοπούς προώθησης ή μάρκετινγκ Συνεργάτη, προϊόντων ή υπηρεσιών του Συνεργάτη ή όπως άλλως έχει συμφωνηθεί με τον Συνεργάτη.

6. Εμπιστευτικότητα

Που σημαίνει

Τόσο το insTech όσο και ο Συνεργάτης συμφωνούν να χρησιμοποιούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Συμφωνίας. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστές. Τα δεδομένα εμπόρου και τα δεδομένα πελατών είναι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες του insTech.

Οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιχείρηση ενός Μέρους και δεν είναι δημοσίως γνωστές, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων επιχειρηματικών πληροφοριών, τεχνικών διαδικασιών και τύπων, λογισμικού, λιστών πελατών, καταλόγων πιθανών πελατών, ονομάτων, διευθύνσεων και άλλες πληροφορίες σχετικά με πελάτες και υποψήφιους πελάτες, σχέδια προϊόντων, πωλήσεις, κόστη (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών τελών επεξεργασίας), τιμοκαταλόγους και άλλες αδημοσίευτες οικονομικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια και δεδομένα μάρκετινγκ, και οποιεσδήποτε άλλες εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες, έστω και με σήμανση ως εμπιστευτικό ή αποκλειστικό. Προς αποφυγή αμφιβολιών, μεταξύ insTech και Συνεργάτη, τα Δεδομένα Εμπόρου και τα Δεδομένα Πελατών είναι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες του insTech.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μόνο ως απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις της παρούσας Συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Ενότητας 6. Κάθε μέρος συμφωνεί ότι θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, στο τουλάχιστον ουσιαστικά ισοδύναμα με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ιδιόκτητων πληροφοριών της, για την αποτροπή της επανάληψης, αποκάλυψης ή χρήσης οποιωνδήποτε τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών, εκτός από

 • από ή προς τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους υπεργολάβους της που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες Πληροφορίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού του Μέρους βάσει της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίοι θα χειρίζονται αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες όπως προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία και οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας προς το εν λόγω Μέρος που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με αυτές που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία. ή
 • όπως απαιτείται από οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή διάταξη οποιουδήποτε δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας επί των μερών και το αντικείμενο που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν επιτρέπεται νόμιμα, το συμβαλλόμενο μέρος που το παραλαμβάνει θα δώσει έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση στο συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει και να καταβάλουν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι η εν λόγω αποκάλυψη τυγχάνει εμπιστευτικής μεταχείρισης. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να αποδείξει το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει:

(Α) ήταν ήδη δημόσια, ή ήταν ήδη γνωστό από ή στην κατοχή του συμβαλλόμενου μέρους που έλαβε, τη στιγμή της αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών· 

(Β) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει χωρίς χρήση ή αναφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου Μέρους και χωρίς παραβίαση οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. ή

(Γ) στη συνέχεια λαμβάνεται δικαίως από το συμβαλλόμενο μέρος που παραλαμβάνει από πηγή διαφορετική από το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει χωρίς να παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας.

7. Αποποίηση εγγύησης

Που σημαίνει

Το insTech δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, το Πρόγραμμα Experts, το Πρόγραμμα Συνεργατών Plus, την Υπηρεσία, το insTech API, τα εμπορικά σήματα insTech, τις διαφημίσεις ή το δημιουργικό insTech.

Το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, η Υπηρεσία, τα Εμπορικά Σήματα insTech, το διαφημιστικό κείμενο insTech, οι διαφημίσεις (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και των σχετικών αναφορών) και το API insTech (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του SDK καναλιού πωλήσεων και του API χρέωσης insTech) παρέχονται “ως έχουν”. Η insTech δεν παρέχει καμία εγγύηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας και η insTech αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Χωρίς να περιορίζει τα παραπάνω, το insTech αποποιείται περαιτέρω όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι η Υπηρεσία, το insTech API, τα εμπορικά σήματα insTech, το insTech Creative ή το insTech API (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του SDK καναλιού πωλήσεων και του API χρέωσης insTech ) ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του Συνεργάτη ή του Εμπόρου και ή θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα ή χωρίς επιβλαβή στοιχεία.

8. Περιορισμός Ευθύνης και Αποζημίωση

Που σημαίνει

Το insTech περιορίζει την ευθύνη του όσον αφορά το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, το Πρόγραμμα Experts, το Πρόγραμμα Συνεργατών Plus, την Υπηρεσία, το insTech API, τα εμπορικά σήματα insTech, το δημιουργικό insTech, τη σχέση μεταξύ του Συνεργάτη και οποιουδήποτε εμπόρου και τις υποχρεώσεις του insTech σύμφωνα με η συμφωνία. Εάν υπάρχει υποχρέωση που οφείλεται στον Συνεργάτη από το insTech, το insTech δεν θα παράσχει περισσότερα από τα τέλη που καταβλήθηκαν στον Συνεργάτη τους τελευταίους έξι μήνες.

8.1. Τον περιορισμό της ευθύνης

Το insTech και οι σχετιζόμενες οντότητες insTech δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με το Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, την Υπηρεσία, το insTech API, τα εμπορικά σήματα insTech, το δημιουργικό insTech ή τις υποχρεώσεις του insTech βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή άλλως για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδικές, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλειες κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλες άυλες ζημίες που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από την Υπηρεσία, το insTech API, τα εμπορικά σήματα insTech, το δημιουργικό insTech ή Συμμετοχή ή αδυναμία του συνεργάτη να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών insTech, ακόμη και αν η insTech έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της insTech και των συνδεδεμένων οντοτήτων insTech έναντι του Συνεργάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο θα περιορίζεται στα τέλη που καταβάλλονται στον Συνεργάτη από το insTech κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι (6) μηνών αμέσως πριν από το γεγονός που οδήγησε στην αξίωση για ζημιές. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για όλες τις αιτίες δράσης συνολικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης της σύμβασης, της παραβίασης της εγγύησης, της αμέλειας, της αυστηρής ευθύνης, των ψευδών δηλώσεων και άλλων αδικοπραξιών. Η σχέση μεταξύ ενός εμπόρου και ενός συνεργάτη είναι αυστηρά μεταξύ του Εμπόρου και του Συνεργάτη και ούτε το insTech ούτε οι Σχετικές οντότητες με το insTech υποχρεούνται να παρέμβουν σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εμπόρου και του Συνεργάτη. Σε καμία περίπτωση η insTech ή οι Σχετικές οντότητες της insTech δεν θα είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, αποθετική, τιμωρητική, έκτακτη, παραδειγματική ή άλλη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με τη σχέση του Συνεργάτη με οποιονδήποτε Έμπορο. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν ακόμη και αν το insTech ή οι Σχετικές οντότητες με το insTech έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Οι παραπάνω περιορισμοί θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8.2. Αποζημίωση συνεργάτη

Που σημαίνει

Ο Συνεργάτης θα καλύψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με μια αξίωση έναντι ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το insTech, εάν αυτό προκαλείται από παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από τον Συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης ), βαριά αμέλεια ή δόλο του Συνεργάτη, υποσχέσεις του Συνεργάτη σε τρίτα μέρη σχετικά με το insTech, τη χρήση του insTech API από τον συνεργάτη, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του συνεργάτη, την παραβίαση ή παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτου από τον Συνεργάτη, την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από τον συνεργάτη ή τη σχέση του Συνεργάτη με έναν Έμπορο.

Ο Συνεργάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να κρατήσει αβλαβή το insTech και οποιαδήποτε Σχετιζόμενη οντότητα insTech και τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, υπεργολάβους και αντιπροσώπους τους (καθένας, ένα «Αποζημίωση Μέρος» και συλλογικά, τα «Αποζημιωμένα Μέρη» ), σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, αιτία αγωγής, χρέος ή ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων (συλλογικά, «απαιτήσεις» ), στον βαθμό που η αξίωση αυτή βασίζεται ή προκύπτει από:

(α) παραβίαση οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης από τον εταίρο, υποχρέωση ή σύμφωνο βάσει της παρούσας συμφωνίας· 

(β) βαριά αμέλεια ή δόλο του συντρόφου. 

(γ) οποιαδήποτε εγγύηση, όρος, εκπροσώπηση, αποζημίωση ή εγγύηση που σχετίζεται με insTech και Σχετικές οντότητες με insTech που χορηγείται από Συνεργάτη σε οποιονδήποτε Έμπορο, υποψήφιο Συνεργάτη ή άλλο τρίτο μέρος. 

(δ) Χρήση του insTech API από συνεργάτη, (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του SDK καναλιού πωλήσεων και του API χρέωσης insTech). 

(ε) Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας από τον συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων που ενσωματώνει με παραπομπή) ή Εμπορικής Συμφωνίας. 

(στ) οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε Εφαρμογής, Θέματος ή Πλατφόρμας καναλιών παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων. 

(ζ) Φόροι συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελέγχων ή κυρώσεων που σχετίζονται με αυτούς. 

(η) την απόδοση, τη μη απόδοση ή την ακατάλληλη απόδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε Εφαρμογής ή Θέματος ή Πλατφόρμας καναλιών· (i) Σχέση συνεργάτη με οποιονδήποτε Έμπορο. και (ι) οποιαδήποτε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από τον Συνεργάτη.

8.3. Ανακοίνωση αποζημίωσης

Που σημαίνει

Το insTech θα ειδοποιήσει τον Συνεργάτη για τυχόν αξιώσεις και μπορεί να επιλέξει να βοηθήσει στην υπεράσπιση.

Κατά τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης βάσει της παρούσας Συμφωνίας, το Αποζημιωμένο Μέρος θα παράσχει αμέσως στον Συνεργάτη γραπτή ειδοποίηση για οποιαδήποτε αξίωση που το Αποζημιωμένο Μέρος πιστεύει ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο παρόν Συμφωνητικό. Το Αποζημιωμένο Μέρος μπορεί, με δικά του έξοδα, να συνδράμει στην υπεράσπιση εάν το επιθυμεί, υπό τον όρο ότι ο Συνεργάτης θα ελέγχει αυτή την υπεράσπιση και όλες τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διευθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης και επιπλέον υπό τον όρο ότι κατά τη διευθέτηση οποιασδήποτε αξίωσης ο εταίρος δεν θα υποβάλει οποιαδήποτε αποδοχή εκ μέρους του Αποζημιωμένου Μέρους ή συμφωνία με οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις που έχουν ή εύλογα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε αποδοχή ή την επιβολή οποιασδήποτε ευθύνης από το Μέρος που Αποζημιώνεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Αποζημιωμένου Μέρους.

8.4. Μη αποκλειστικές θεραπείες

Που σημαίνει

Που σημαίνει: Εάν ο Συνεργάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις ευθύνες του Συνεργάτη (Ενότητα 2), πραγματοποιεί απευθείας πληρωμή στο insTech εάν ο Συνεργάτης δεν χρησιμοποιεί το insTech Billing API (Ενότητα 3.2.5), την πνευματική ιδιοκτησία του insTech ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (Ενότητα 5 ) ή εμπιστευτικότητας (Ενότητα 6), το insTech έχει δικαιώματα εκτός της «παραβίασης της σύμβασης».

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης ή απειλούμενης παραβίασης από τον Συνεργάτη οποιασδήποτε διάταξης των Ενοτήτων 2, 3.2.5, 5 ή 6 παραπάνω, επιπλέον όλων των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που διαθέτει η insTech βάσει της παρούσας Συμφωνίας και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η insTech θα έχει δικαίωμα (α) να διατάξει αμέσως κάθε τέτοια δραστηριότητα, χωρίς την ανάγκη επίδειξης ζημιών ή ταχυδρομικής εγγύησης ή άλλης ασφάλειας,

(β) να τερματίσει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβαση του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών,

(γ) να λάβει άμεση επιστροφή όλων των καταβληθέντων ποσών στον Συνεργάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας και

(δ) να αποζημιωθεί για τυχόν απώλειες, ζημιές ή ευθύνη που υφίσταται η insTech σε σχέση με μια τέτοια παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας 8.

9. Γενικές διατάξεις

Που σημαίνει

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι σοβαρό εκτός του ελέγχου είτε του insTech είτε του Συνεργάτη, αμφότεροι θα απαλλάσσονται από την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο βαθμό που ένα τέτοιο γεγονός επηρεάζει την ικανότητα εκάστου μέρους να εκτελεί τέτοια καθήκοντα.

9.1. Ανωτέρας βίας

Εάν η εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε από τα Μέρη εμποδίζεται, παρεμποδίζεται, καθυστερεί ή καθίσταται άλλως ανέφικτη λόγω οποιασδήποτε πλημμύρας, ταραχής, πυρκαγιάς, δικαστικής ή κυβερνητικής δράσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή εμπάργκο απαγορεύοντας την εκτέλεση που προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία ή την αποτυχία ή άρνηση μιας κυβερνητικής υπηρεσίας να εκδώσει άδεια που απαιτείται για οποιαδήποτε απόδοση σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία), εργασιακές διαφορές, πράξη του Θεού ή οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο αυτού του Μέρους, το Μέρος θα να απαλλαγεί από τέτοια απόδοση στο βαθμό που εμποδίζεται, παρεμποδίζεται ή καθυστερεί από τέτοια αιτία. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε στην παρούσα Συμφωνία για το αντίθετο, το Μέρος που εμποδίστηκε να εκτελέσει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας λόγω ανωτέρας βίας θα καταβάλει ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξαναρχίσει την απόδοσή του βάσει της παρούσας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό και να μετριάσει τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη μη απόδοση βάσει της παρούσας συμφωνίας.

9.2. Ανεξάρτητοι Εργολάβοι

Που σημαίνει

Τόσο το insTech όσο και ο Partner είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι μεταξύ τους. Δεν υπάρχει καμία σχέση αντιπροσώπων, εκπροσώπων ή άλλου είδους μεταξύ εσάς και του insTech, εκτός εάν το insTech ασχολείται με πληρωμές, πιστώσεις και επιστροφές χρημάτων εμπόρου εκ μέρους σας ή εκτός εάν δηλώνουμε ρητά ότι κάνουμε κάτι για λογαριασμό σας στο παρόν Συμφωνητικό.

Τα μέρη της παρούσας συμφωνίας είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι. Εκτός από τη συλλογή και τη μεταφορά πληρωμών, πιστώσεων ή επιστροφών χρημάτων μεταξύ Εμπόρων και Συνεργάτη, ή όπως ρητά ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, ούτε το insTech ούτε οποιαδήποτε σχετιζόμενη οντότητα με insTech είναι αντιπρόσωπος, ή σχετιζόμενη οντότητα του Συνεργάτη. Ούτε το insTech ούτε ο Συνεργάτης θα έχουν κανένα δικαίωμα, εξουσία ή εξουσιοδότηση να συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία για ή εκ μέρους ή να αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ή να δεσμεύσουν με άλλο τρόπο το άλλο Μέρος, εκτός εάν ο Συνεργάτης εξουσιοδοτήσει ρητά το insTech να ενεργήσει για λογαριασμό της στην παρούσα Συμφωνία. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Συνεργάτης εξουσιοδοτεί ρητά το insTech να ενεργεί εκ μέρους του για σκοπούς συλλογής και απόδοσης πληρωμών, πιστώσεων ή επιστροφών χρημάτων μεταξύ Εμπόρου και Συνεργάτη. Η παρούσα Συμφωνία δεν θα ερμηνευθεί ούτε θα ερμηνευθεί ως δημιουργία ένωσης, αντιπροσωπείας, κοινοπραξίας ή εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μερών ή ως επιβολή οποιασδήποτε ευθύνης που αποδίδεται σε μια τέτοια σχέση σε οποιοδήποτε μέρος.

9.3. Μη αποκλειστικότητα

Που σημαίνει

Τόσο το insTech όσο και ο Συνεργάτης δεν είναι αποκλειστικές μεταξύ τους και ο καθένας μπορεί να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλους, εφόσον αυτό το Μέρος δεν χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου Μέρους.

Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν προορίζεται να δημιουργήσει, ούτε θα ερμηνευθεί ως δημιουργία, αποκλειστικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία δεν θα περιορίσει κανένα μέρος από τη σύναψη παρόμοιων διευθετήσεων με άλλα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας με αυτόν τον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τυχόν υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

9.4. Ειδοποίηση

Που σημαίνει

Η ειδοποίηση θεωρείται ότι αποστέλλεται την ημέρα της αποστολής της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή της παράδοσης, 2 ημέρες μετά την παραλαβή της σε έναν ταχυμεταφορέα ή 5 ημέρες μετά την αποστολή της στο ταχυδρομείο.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, έγκριση, αίτημα, εξουσιοδότηση, οδηγία ή άλλη επικοινωνία βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα δοθεί εγγράφως και θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί και δοθεί για όλους τους σκοπούς

(α) την ημερομηνία παράδοσης, εάν παραδοθεί προσωπικά, ή μέσω email στο συνεργάτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον λογαριασμό συνεργάτη και στη διεύθυνση info@instch.site . 

(β) δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση σε διεθνώς αναγνωρισμένη εμπορική υπηρεσία ολονύκτιας ταχυμεταφοράς, με γραπτή επαλήθευση της παραλαβής. ή

(γ) πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση σε επικυρωμένη ή συστημένη επιστολή, την απόδειξη επιστροφής που ζητήθηκε, τα ταχυδρομικά τέλη και τα έξοδα προπληρωμένα. Η ειδοποίηση θα σταλεί στον Συνεργάτη στη διεύθυνση που παρέχεται στον Λογαριασμό Συνεργάτη και στο insTech στη διεύθυνση Στρατηγού Καλλάρη 37, 10445, Αθήνα, Ελλάδα: Νομικό Τμήμα.

9.5. Χωρίς Παραίτηση

Που σημαίνει

Εάν μια διάταξη δεν εφαρμοστεί από κανένα συμβαλλόμενο μέρος, δεν σημαίνει ότι παραιτείται από τα δικαιώματά του για επιβολή αυτής της διάταξης στο μέλλον.

Η αποτυχία οποιουδήποτε Μέρους να επιμείνει ή να επιβάλει αυστηρή εκτέλεση από άλλο Μέρος οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση ή παραίτηση σε οποιοδήποτε βαθμό από το δικαίωμα αυτού του Μέρους να διεκδικήσει ή να βασιστεί σε οποιαδήποτε τέτοια διάταξη ή δικαίωμα σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση· μάλλον το ίδιο θα είναι και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Κάθε παραίτηση θα αναφέρεται σε γραπτή πράξη υπογεγραμμένη από το Μέρος που παραιτείται.

9.6. Ολόκληρη η συμφωνία

Που σημαίνει

Η παρούσα Συμφωνία και τα έγγραφα στα οποία συνδέεται και παραπέμπουν αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία που διέπει τη σχέση μεταξύ insTech και Partner στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες συμφωνίες.

Η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν συμπληρωμένου εντύπου αίτησης και όλων των κατευθυντήριων γραμμών και άλλων εγγράφων που συνδέονται ή ενσωματώνονται με άλλο τρόπο ή αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, ορίζει ολόκληρη τη συμφωνία και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, των Μερών σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας). Ούτε το insTech ούτε ο Συνεργάτης θα δεσμεύονται από, και κάθε συμβαλλόμενο μέρος αντιτίθεται ρητά σε, οποιονδήποτε όρο, προϋπόθεση ή άλλη διάταξη που είναι διαφορετική ή επιπρόσθετη από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας (είτε θα άλλαζε ουσιωδώς την παρούσα Συμφωνία είτε όχι) και την οποία προσφέρεται από άλλο συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε αλληλογραφία ή άλλο έγγραφο, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος που δεσμεύεται συμφωνεί ρητώς σε μια τέτοια διάταξη εγγράφως.

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να είναι διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες εκτός από τα Ελληνικά. Στην έκταση οποιασδήποτε ασυνέπειας ή σύγκρουσης μεταξύ αυτής της Ελληνικής Συμφωνίας και των Συμφωνιών που είναι διαθέσιμες σε άλλη γλώσσα, θα υπερισχύει η πιο πρόσφατη Ελληνική έκδοση της Συμφωνίας.

9.7. Ανάθεση εργασίας

Που σημαίνει

Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει αυτήν τη συμφωνία σε άλλο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση της insTech.

Όλοι οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι δεσμευτικοί και θα ισχύουν προς όφελος των Μερών της παρούσας Συμφωνίας και των αντίστοιχων κληρονόμων, διαδόχων, εξουσιοδοτημένων εκχωρητών και νόμιμων εκπροσώπων τους. Το insTech θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει αυτήν τη συμφωνία χωρίς ειδοποίηση ή συναίνεση από τον Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο την παρούσα Συμφωνία, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της insTech, η οποία θα δοθεί ή θα παρακρατηθεί κατά την αποκλειστική κρίση της insTech. Η μεταβίβαση μπορεί να περιλαμβάνει εξαγορά, συγχώνευση, αλλαγή ελέγχου ή άλλες μορφές μεταβίβασης. Για να υποβάλετε ένα αίτημα για συναίνεση του insTech για ανάθεση ή μεταφορά, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Συνεργατών insTech στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών.

9.8. Εφαρμοστέοι Νόμοι

Που σημαίνει

Αυτή η συμφωνία καλύπτεται από τους νόμους του Οντάριο του Καναδά. Εάν κάτι πήγαινε στραβά, το Οντάριο είναι το σημείο όπου το ζήτημα θα εκδικαζόταν.

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της επαρχίας του Οντάριο και τους νόμους του Καναδά που ισχύουν σε αυτήν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης νόμων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν θα εφαρμόζεται στην παρούσα Συμφωνία και εξαιρείται ρητά.

Τα μέρη υπόκεινται αμετάκλητα και άνευ όρων στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της επαρχίας του Οντάριο σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

9.9. Μη διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Που σημαίνει

Συμφωνείτε να μην μας μηνύσετε για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ο συνεργάτης και οι θυγατρικές του συμφωνούν να μην προβάλλουν αξιώσεις παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά insTech, Σχετικές οντότητες insTech ή προϊόντα και υπηρεσίες insTech, συμπεριλαμβανομένου του insTech API.

9.10. Ανταγωνιστικά ή Παρόμοια Υλικά

Που σημαίνει

Που σημαίνει: Το insTech μπορεί να αναπτύξει προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συνεργάτη, εφόσον το insTech δεν χρησιμοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες Συνεργάτη.

Το insTech δεν αποκλείεται από τη συζήτηση, την αναθεώρηση, την ανάπτυξη για τον εαυτό της, την ανάπτυξη, την απόκτηση, την αδειοδότηση ή την ανάπτυξη για ή από τρίτα μέρη, καθώς και την εμπορία και τη διανομή υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι ανταγωνιστικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συνεργάτη, μεταξύ άλλων χωρίς περιορισμός οποιασδήποτε Εφαρμογής ή Θέματος, ανεξάρτητα από την ομοιότητά τους με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συνεργάτη, υπό την προϋπόθεση ότι το insTech δεν χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συνεργάτη για να το κάνει.

9.11. Ανατροφοδότηση

Που σημαίνει

Εάν παρέχετε στο insTech Σχόλια σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών, το insTech API, το insTech Creative ή την Υπηρεσία, θα είμαστε κάτοχοι αυτού του Σχόλια και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς περιορισμούς.

Εάν ο Συνεργάτης παρέχει οποιαδήποτε σχόλια (συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού πιθανών σφαλμάτων και βελτιώσεων) στο insTech σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών, το insTech API, το δημιουργικό insTech ή οποιεσδήποτε πτυχές της Υπηρεσίας ( “Σχόλια” ), ο Συνεργάτης αναθέτει στο insTech όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τον τίτλο ενδιαφέρον για και για τα Σχόλια και το insTech είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να αποκαλύπτει και να εκμεταλλεύεται με άλλο τρόπο τα Σχόλια χωρίς απόδοση, πληρωμή ή περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του Προγράμματος Συνεργατών, του insTech API, του δημιουργικού insTech ή της Υπηρεσίας και για τη δημιουργία άλλων προϊόντα και υπηρεσίες. Το insTech θα αντιμετωπίζει τυχόν Σχόλια ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Ο συνεργάτης δεν θα υποβάλει σχόλια που θεωρεί εμπιστευτικά ή ιδιόκτητα.

9.12. Υπηρεσίες Beta

Κατά καιρούς, το insTech μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να προσκαλεί τον Συνεργάτη να χρησιμοποιήσει, σε δοκιμαστική βάση, πιθανές νέες υπηρεσίες ή δυνατότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε όλους τους Συνεργάτες ή τους Εμπόρους (« Υπηρεσίες Beta» ). Οι Υπηρεσίες Beta ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η insTech θα παρέχει στον Συνεργάτη πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών Beta από τον Συνεργάτη. Αυτές οι Υπηρεσίες Beta και όλες οι σχετικές συνομιλίες και υλικό που σχετίζονται με αυτές θα θεωρούνται Εμπιστευτικές Πληροφορίες του insTech και υπόκεινται στις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας της παρούσας Συμφωνίας. Το S insTech δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες Beta θα λειτουργήσουν. Η insTech μπορεί να διακόψει τις Υπηρεσίες Beta ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Το insTech δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με μια Υπηρεσία Beta.

9.13. Πάροχοι υπηρεσιών

Που σημαίνει

Ο Συνεργάτης μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους, αλλά είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από αυτά τα τρίτα μέρη.

Ο Συνεργάτης μπορεί να συνεργαστεί με παρόχους υπηρεσιών όπως απαιτείται για να διευκολύνει την απόδοση του Συνεργάτη βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών του σε σχέση με την εκτέλεση της Συμφωνίας από τον Συνεργάτη και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του παρόχου υπηρεσιών του Συνεργάτη που ισοδυναμεί με παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρείται παραβίαση από Συνεργάτη.

9.14. Βιομηχανικά Πρότυπα

Που σημαίνει

 1. Εάν ο Συνεργάτης έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Εμπόρου, ο Συνεργάτης θα τα χρησιμοποιεί μόνο για την παροχή υπηρεσιών στον Έμπορο, δεν θα επικοινωνεί με τους πελάτες του εμπόρου εκτός εάν επιτρέπεται ρητά, θα διατηρεί τα Δεδομένα εμπόρου μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών του στον Έμπορο, θα χρησιμοποιεί τα πρότυπα του κλάδου μέτρα ασφαλείας για προστασία από παραβιάσεις ασφάλειας και συμμόρφωση με όλους τους νόμους. Εάν ο Συνεργάτης υποπτεύεται οποιαδήποτε παραβίαση των Δεδομένων Εμπόρου, ο Συνεργάτης θα ειδοποιήσει αμέσως το insTech.
 2. Τα δίκτυα, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του συνεργάτη των διακομιστών ιστού, των δρομολογητών, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων υπολογιστών του (συλλογικά, “Σύστημα Συνεργατών”) πρέπει να έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου του Διαδικτύου, ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια τον Ιστότοπο, τις Εφαρμογές και τα Θέματα του Συνεργάτη, όπως ισχύει. Εάν ο Συνεργάτης δεν ελέγχει πλήρως κάποια πτυχή του Συστήματος Συνεργατών, ο Συνεργάτης θα χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή που έχει ο Συνεργάτης στο Σύστημα Συνεργατών για να το κάνει. Ο συνεργάτης πρέπει να διορθώσει επιμελώς οποιαδήποτε έλλειψη ασφάλειας και να αποσυνδέσει αμέσως κάθε γνωστή ή ύποπτη εισβολή ή εισβολέα.
 3. Επιπλέον, εάν ο Συνεργάτης έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Εμπόρου, ο Συνεργάτης:

(i) θα χρησιμοποιήσει ή θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών του Συνεργάτη στον Έμπορο με τον οποίο σχετίζονται τα Δεδομένα Εμπόρου και δεν θα μοιραστεί, θα πουλήσει, θα αποκαλύψει ή ειδάλλως παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία· 

(ii) δεν θα επικοινωνεί με τους Πελάτες άμεσα ή έμμεσα, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι ο Συνεργάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τους Πελάτες εάν οι πληροφορίες λαμβάνονται από άλλη πηγή, όπως από τους ίδιους τους Πελάτες. 

(iii) θα αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών του Συνεργάτη στον Έμπορο στον οποίο σχετίζονται τα Δεδομένα Εμπόρου. 

(iv) θα χρησιμοποιήσει πρότυπα μέτρα του κλάδου για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση τέτοιων πληροφοριών· 

(v) θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία και το απόρρητο των στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης κατά την παροχή των υπηρεσιών του Συνεργάτη από τον Συνεργάτη. και

(vi) θα ειδοποιήσει το insTech για οποιαδήποτε πραγματική ή ύποπτη παραβίαση ή παραβίαση των Δεδομένων Εμπόρου ( «Παραβίαση Δεδομένων» ) αμέσως μόλις, αλλά το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή που θα αντιληφθεί ένα τέτοιο περιστατικό, αναφέροντας θέμα στην Υποστήριξη Συνεργατών insTech μέσω email στη διεύθυνση https://help.shopify.com/questions/partners . Μόλις μάθει για την Παραβίαση Δεδομένων, με δικό του κόστος, ο Συνεργάτης: (Α) θα διορθώσει αμέσως την Παραβίαση Δεδομένων για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω απώλεια Δεδομένων Εμπόρου. (Β) να διερευνήσει το περιστατικό. (Γ) να λάβει εύλογα μέτρα για τον μετριασμό τυχόν μελλοντικής αναμενόμενης βλάβης στο insTech, στις Σχετικές οντότητες, τους εμπόρους ή τους πελάτες που σχετίζονται με το insTech. και (Δ) κοινοποιεί τακτικά την πρόοδο της έρευνάς της στο insTech και συνεργάζεται για να παρέχει στο insTech τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται εγκαίρως.

9.15. Διαχωρισιμότητα

Που σημαίνει

Εάν μια διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν είναι εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα εξακολουθεί να είναι εκτελεστό.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη από οποιαδήποτε άποψη, τότε αυτή η ακυρότητα, παρανομία ή μη εκτελεστότητα δεν θα επηρεάσει καμία άλλη διάταξη της Συμφωνίας και η Συμφωνία θα ερμηνευθεί ως άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη δεν είχε ποτέ περιληφθεί στη Συμφωνία.

 

1. Κώδικας Δεοντολογίας

Που σημαίνει

Ο Συνεργάτης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ακολουθεί όλες τις απαιτήσεις της δέουσας συμπεριφοράς που ισχύουν για τον Συνεργάτη και τις δραστηριότητές του ως Συνεργάτης Παραπομπής.

Ο Κώδικας Δεντολογίας έχει κατευθυντήριες γραμμές για τις εγκρίσεις και τις μαρτυρίες. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας μεταξύ των υποστηρικτών και των καταναλωτών. Ως μέλος του Προγράμματος Συνεργατών με το insTech, ο Συνεργάτης λαμβάνει αποζημίωση για τις παραπομπές Εμπόρου που αναφέρονται στο insTech. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια «υλική σύνδεση» σύμφωνα με τους κανόνες της FTC, γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση του Συνεργάτη να παρέχει γνωστοποίηση στους καταναλωτές.

Η πλήρης συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες απαιτεί, μεταξύ άλλων,

(α) ο Συνεργάτης να αποκαλύπτει ξεκάθαρα και ευδιάκριτα ότι ο Συνεργάτης αποζημιώνεται για την παραπομπή των Παραπεμπόμενων Εμπόρων στο insTech και

(β) ο Συνεργάτης να μην εμπλέκεται σε παραπλανητική ή παραπλανητική διαφήμιση. 

 

2. Σχέδια κατανομής εσόδων για συνεργάτες παραπομπής

Που σημαίνει

Οι συνεργάτες παραπομπής δεν μπορούν να αγοράσουν διαφημίσεις μηχανών αναζήτησης, εμπορικά σήματα ή ονόματα τομέα που αναφέρουν ή χρησιμοποιούν “ insTech ” ή άλλα λογότυπα insTech και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δόλιες, ανεπιθύμητες ή χαμηλής ποιότητας δραστηριότητες μάρκετινγκ.

 1. Το “Σχέδιο αναφοράς” είναι ένα πρόγραμμα κατανομής εσόδων που ισχύει για Συνεργάτες που εισάγουν το insTech σε έναν Έμπορο που έχει παραπεμφθεί μέσω ενός καταστήματος ανάπτυξης που σχετίζεται με τον Πίνακα ελέγχου συνεργατών του Συνεργάτη παραπομπής. Σύμφωνα με το Σχέδιο Αναφοράς, ένας Συνεργάτης δικαιούται ένα ποσοστό ορισμένων εσόδων που λαμβάνει από αυτόν τον Έμπορο που Παραπέμπεται, το οποίο καθορίζεται από το insTech κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με το insTech να δικαιούται το υπόλοιπο ποσοστό. Για να συνεχίσει να λαμβάνει μερίδιο εσόδων για τους Εμπόρους που αναφέρονται στο Σχέδιο Αναφοράς, ο Συνεργάτης πρέπει να διεξάγει τουλάχιστον μία Δραστηριότητα Δημιουργίας Εσόδων σε κάθε διαδοχική περίοδο 12 μηνών. Μια περιγραφή των τρεχόντων ποσοστών μεριδίου εσόδων που ισχύουν για τους Συνεργάτες, των ποσών που είναι επιλέξιμα να συμπεριληφθούν στο μερίδιο εσόδων του Συνεργάτη και μια περιγραφή των τρεχουσών Δραστηριοτήτων Δημιουργίας εσόδων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: shopify.com/partners/getting-started/how-to-earn. Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει το μερίδιο εσόδων που ισχύει για το Σχέδιο Αναφοράς και τυχόν συνεχείς υποχρεώσεις για λήψη μεριδίου εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων Δραστηριοτήτων Δημιουργίας Εσόδων) κατά καιρούς, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν εύλογης προηγούμενης ειδοποίησης προς τον Συνεργάτη. Αυτή η ειδοποίηση θα παρέχεται μέσω email, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στο ιστολόγιο insTech ή στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών.
 2. Το “Πρόγραμμα Bounty” είναι ένα πρόγραμμα μπόνους που πληρώνει στον Συνεργάτη μια σταθερή, εφάπαξ πληρωμή ( “Bounty” ) όταν ο Συνεργάτης εισάγει το insTech σε έναν Έμπορο που παραπέμπεται χρησιμοποιώντας τον Σύνδεσμο Συνεργατών Συνεργατών. Το πρόγραμμα Bounty δεν ισχύει για το πρόγραμμα insTechΕκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από το insTech, στο πλαίσιο του Προγράμματος Bounty, όταν ένας Συνεργάτης παραπέμπεται από έναν Συνεργάτη σε ένα πρόγραμμα insTech (εκτός από το insTech Plus), ο Συνεργάτης θα λάβει ένα σταθερό εφάπαξ Bounty διακόσια τοις εκατό (200% ) των εσόδων συνδρομής ενός μήνα που ελήφθησαν από αυτόν τον Αναφερόμενο Έμπορο. Κάθε Bounty που καταβάλλεται σε έναν Συνεργάτη θα καταβληθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό του Bounty θα καταβληθεί εντός 30 ημερών από τη στιγμή που ο Αναφερόμενος Έμπορος καταβάλει στην Shopify την πρώτη μηνιαία συνδρομή του. Το δεύτερο μισό του επιδόματος θα καταβληθεί εντός 30 ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο καταβλήθηκε το πρώτο μισό του Bounty. Το Πρόγραμμα Bounty μπορεί επίσης να ισχύει όταν ένας Έμπορος που Παραπέμπεται εισάγεται στο insTech από περισσότερους από έναν Συνεργάτες Παραπομπής. Δείτε το help.shopify.com/partners/getting-started/how-to-earn για περισσότερες λεπτομέρειες. Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα ποσά του μεριδίου εσόδων που ισχύουν για το Πρόγραμμα Bounty κατά καιρούς, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν εύλογης προηγούμενης ειδοποίησης προς τον Συνεργάτη. Αυτή η ειδοποίηση θα παρέχεται μέσω email, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στο ιστολόγιο insTech ή στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών.
 3. Για κάθε Έμπορο Παραπομπής, ο Συνεργάτης θα δικαιούται να λαμβάνει Αμοιβές είτε από το Σχέδιο Αναφοράς είτε από το Σχέδιο Bounty, αλλά όχι και από τα δύο. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης εισάγει το insTech σε έναν Έμπορο που παραπέμπεται μέσω ενός καταστήματος ανάπτυξης που σχετίζεται με τον Πίνακα ελέγχου του Συνεργάτη Παραπομπής, ο Συνεργάτης θα δικαιούται να λαμβάνει Χρεώσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Αναφοράς. Όταν ένας Συνεργάτης εισάγει το insTech σε έναν Έμπορο που παραπέμπεται μέσω του Συνδέσμου Συνεργατών του Συνεργάτη Παραπομπής, ο Συνεργάτης θα δικαιούται να λάβει Χρεώσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Bounty. Το εάν ο Συνεργάτης λαμβάνει Προμήθειες σε σχέση με έναν Έμπορο που παραπέμπεται είτε βάσει του Σχεδίου Αναφοράς είτε του Προγράμματος Bounty είναι στην αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της insTech. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα Αναφοράς και το Πρόγραμμα Bounty, επισκεφτείτε τη διεύθυνση shopify.com/partners/how-to-earn.
 4. Το insTech διατηρεί το δικαίωμα
 • να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες από τους Συνεργάτες Παραπομπής για οποιονδήποτε Εμπόρο που Παραπέμπεται, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με τις πηγές επισκεψιμότητας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση του Προτεινόμενου εμπόρου, και
 • να αξιολογήσει τη νομιμότητα και τα προσόντα του τέτοιος Παραπεμπόμενος Έμπορος για τους σκοπούς του προσδιορισμού του εάν καταβάλλεται Αμοιβή για τον εν λόγω Αναφερόμενο Έμπορο. Η insTech δεν θα είναι υπεύθυνη για την καταβολή οποιωνδήποτε προμηθειών για έναν Αναφερόμενο Έμπορο που ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε έναν συνεργάτη παραπομπής ή στον εργοδότη του συνεργάτη παραπομπής (είτε πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, θητείας ή οποιουδήποτε άλλου τύπου σχέσης εργασίας).

3. Ευθύνες

Οι Συνεργάτες παραπομπής θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για

(i) να προωθήσουν και να προωθήσουν το insTech και

(ii) να προσδιορίσουν τους υποψήφιους Αναφερόμενους εμπόρους του insTech.

 4. Μη εξουσιοδοτημένες και Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Που σημαίνει

Οι προγραμματιστές δεν μπορούν

(1) να παρέχουν κίνητρα σε αντάλλαγμα για κριτικές των Εφαρμογών ή των Θεμάτων τους,

(2) να περιλαμβάνουν κώδικα σε Εφαρμογές που δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού για σκοπούς εξόρυξης κρυπτονομισμάτων) ή

(3) διανέμουν μια εφαρμογή ή ένα θέμα με σκοπό εγκληματικής ή παράνομης δραστηριότητας.

 1. Ένας συνεργάτης δεν θα:
  1. προωθήστε ή διαφημίστε insTech ή Σχετικές οντότητες insTech σε ιστότοπους με κουπόνια, προσφορές ή εκπτώσεις ή σε ιστότοπους GTP/Get Paid to Click ή άλλους ιστότοπους με κίνητρα ή εμφανίστε οποιονδήποτε κωδικό προσφοράς σε δημόσια σελίδα ή χρησιμοποιώντας ένα “κλικ για εμφάνιση ” κωδικός προσφοράς;
  2. χρησιμοποιήστε το Affiliate Link απευθείας σε οποιαδήποτε διαφήμιση πληρωμής ανά κλικ.
  3. αγορά μηχανή αναζήτησης ή άλλες λέξεις-κλειδιά πληρωμής ανά κλικ (όπως το Google Ads), εμπορικά σήματα ή ονόματα τομέα που χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα insTech ή τα ονόματα ή τα εμπορικά σήματα οποιωνδήποτε σχετικών οντοτήτων insTech ή τυχόν παραλλαγές ή ορθογραφικά λάθη αυτών που μπορεί να είναι παραπλανητικά ή μπερδεμένα παρόμοια στα εμπορικά σήματα insTech ή στα ονόματα ή τα εμπορικά σήματα οποιασδήποτε Σχετιζόμενης οντότητας insTech.
  4. να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε δίκτυα τρίτων ή δίκτυα υποσυνεργατών χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της insTech.
  5. χρησιμοποιούν ή ενθαρρύνουν οποιοδήποτε μέσο παροχής δόλιας επισκεψιμότητας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης bots ή της επισκεψιμότητας της γραμμής εργαλείων, της γέμισης cookie ή της χρήσης ψευδών ή παραπλανητικών συνδέσμων.
  6. Χρησιμοποιήστε απευθείας σύνδεση με οποιαδήποτε σελίδα σε οποιονδήποτε ιστότοπο insTech, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το insTech. ή
  7. κρύψτε τους ιστότοπους παραπομπής του ή χρησιμοποιήστε παραπλανητικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης.
 2. Ένας Αναφερόμενος Έμπορος δεν μπορεί να είναι κατάστημα που ανοίγει ή ανήκει σε Συνεργάτη και για το οποίο αυτός ο Συνεργάτης ζητά αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ένας Συνεργάτης θα θεωρείται ότι έχει εισαγάγει μόνο εκείνους τους Εμπόρους που:
  1. (α) έχουν πρόσβαση στο insTech από τον Σύνδεσμο Συνεργατών αυτού του Συνεργάτη που έχει εκχωρηθεί από το insTech. ή
  2. (β) προστίθενται μέσω ενός καταστήματος ανάπτυξης στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών insTech του Συνεργάτη.
 3. Οι Εφαρμογές και τα Θέματα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δεν μπορούν να εκχωρηθούν και δεν μπορούν να χορηγηθούν περαιτέρω, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες όρους χρήσης του Προγραμματιστή. Οι VAP δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, να αντιγράψουν, να μεταφέρουν ή να πουλήσουν μια Εφαρμογή ή Θέμα που αγοράσατε που χρησιμοποιείται για το κατάστημα ενός εμπόρου σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα εμπόρου στο insTech ή αλλού.
 4. Καταστήματα Ανάπτυξης

Κατά την ανάπτυξη ενός Καταστήματος Εμπόρων από το VAP για λογαριασμό ενός Εμπόρου, το VAP μπορεί να ορίσει το κατάστημα ως Κατάστημα Ανάπτυξης. Ένα Κατάστημα Ανάπτυξης δεν είναι δημόσια ορατό και δεν υπόκειται σε μηνιαίες συνδρομές. Ένα Κατάστημα Ανάπτυξης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία παραγγελιών εκ μέρους του Συνεργάτη ή του Εμπόρου. υπό τον όρο, ωστόσο, ότι τα Καταστήματα Ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία παραγγελιών δοκιμής. Ένα Κατάστημα Ανάπτυξης θεωρείται ότι γίνεται Κατάστημα Εμπόρων με την προηγούμενη: (α) πληρωμή των μηνιαίων τελών συνδρομής για το κατάστημα είτε από τον VAP είτε από τον Έμπορο. και (β) τη μεταβίβαση από το VAP της ιδιοκτησίας του Καταστήματος Ανάπτυξης στον Έμπορο, οπότε το VAP ή η χρήση του Καταστήματος εμπόρων από τον Έμπορο θα υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του insTech  .

 1. Σχέση VAP και Merchant

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα VAP σε έναν Έμπορο είναι ευθύνη του VAP και όχι του insTech. Είναι ευθύνη του VAP να διασφαλίσει ότι υπάρχει Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ του VAP και του Εμπόρου για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από το VAP στον Έμπορο και ότι η Συμφωνία Εμπορίου περιλαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη πληρωμής από τον Έμπορο για υπηρεσίες που παρέχονται από το VAP, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια επανόρθωση που περιλαμβάνει την παρακράτηση της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του Καταστήματος Ανάπτυξης ή του Καταστήματος Εμπόρων στον Έμπορο θα επιβάλλεται από το insTech κατά την αποκλειστική του κρίση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του VAP και του Εμπόρου, η insTech δεν είναι υποχρεωμένη να παρέμβει σε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά. Σε καμία περίπτωση η insTech δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, τιμωρητικές, έκτακτες, παραδειγματικές ή άλλες ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Καταστήματος Ανάπτυξης ή του Καταστήματος Εμπόρων στον Έμπορο από insTech ή η σχέση του VAP με οποιονδήποτε Έμπορο. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν ακόμη και αν το insTech έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Οι παραπάνω περιορισμοί θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέρος Γ – Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές

Αυτό το Μέρος Γ περιέχει όρους που ισχύουν γενικά για Προγραμματιστές. Η ενότητα Γ.1 περιέχει πρόσθετους όρους που ισχύουν για τους προγραμματιστές θεμάτων. Η ενότητα Γ.2 περιέχει πρόσθετους όρους που ισχύουν για προγραμματιστές εφαρμογών. Η ενότητα Γ.3 περιέχει πρόσθετους όρους που ισχύουν για τους προγραμματιστές καναλιών. Η ενότητα Γ.4 περιέχει πρόσθετους όρους που ισχύουν για τους προγραμματιστές της πύλης πληρωμών.

 1. Πρόσβαση στο insTech API

Η πρόσβαση και η χρήση του insTech API διέπεται από τους Όρους του Shopify API .

 1. Μη εξουσιοδοτημένες και απαγορευμένες δραστηριότητες προγραμματιστή

Που σημαίνει

Οι προγραμματιστές δεν μπορούν (1) να παρέχουν κίνητρα σε αντάλλαγμα για κριτικές των Εφαρμογών ή των Θεμάτων τους, (2) να περιλαμβάνουν κώδικα σε Εφαρμογές που δεν σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού για σκοπούς εξόρυξης κρυπτονομισμάτων) ή (3) διανέμουν μια εφαρμογή ή ένα θέμα με σκοπό εγκληματικής ή παράνομης δραστηριότητας.

Χωρίς περιορισμό των περιορισμών που περιγράφονται αλλού στο παρόν Συμφωνητικό ή στους Όρους του insTech y API, οι προγραμματιστές δεν θα:

 1. Ζητήστε ή επιτρέψτε κριτικές που είναι ψεύτικες, ανακριβείς, άσχετες, παραπλανητικές, που χρησιμοποιούνται ακατάλληλα για εμπορικό όφελος, δημοσιεύονται με αντάλλαγμα ένα οικονομικό ή άλλο κέρδος, δημοσιεύονται πολλές φορές (είτε από τον ίδιο είτε από περισσότερους λογαριασμούς), παραπλανητικές ως προς το την ταυτότητα του αναθεωρητή ή τη σύνδεσή του με την Εφαρμογή ή το Θέμα που εξετάζεται ή κριτικές που περιέχουν ή συνδέονται με απαγορευμένο ή παράνομο περιεχόμενο. Οι κριτικές στο insTech App Store και στο insTech Theme Store προορίζονται να είναι αμερόληπτες, χρήσιμες και αξιόπιστες. Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη σε σχέση με έναν Συνεργάτη που εμπλέκεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος (αλλά όχι της υποχρέωσης) να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί κριτικές.
 2. Συμπεριλάβετε κώδικα σε οποιαδήποτε Εφαρμογή η οποία εκτελεί λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εφαρμογή, ανεξάρτητα από το αν ο Προγραμματιστής έχει λάβει τη συναίνεση του εμπόρου για κάτι τέτοιο, και εάν η Εφαρμογή λαμβάνει τη συγκατάθεση του τελικού χρήστη για κάτι τέτοιο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η απαγορευμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει: την ενσωμάτωση ή την ενσωμάτωση κώδικα σε οποιαδήποτε Εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους πόρους (συμπεριλαμβανομένων των πόρων CPU) άλλου υπολογιστή, μεταξύ άλλων για σκοπούς εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. χρήση κώδικα που προορίζεται να παραποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου για να παραποιήσει τις μετρήσεις SEO. και την έγχυση συγκεχυμένου κώδικα σε ή με άλλο τρόπο μέσω μιας εφαρμογής, θέματος, οποιουδήποτε πόρου ή δραστηριότητας του Προγράμματος συνεργατών ή της Υπηρεσίας.
 3. Αναπτύξτε ή διανείμετε την Εφαρμογή ή το Θέμα με οποιονδήποτε τρόπο για την προώθηση εγκληματικής, δόλιας ή άλλης παράνομης δραστηριότητας ή με άλλον τρόπο παραβιάζετε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του insTech . ή
 4. Δημιουργήστε πολλές Εφαρμογές που προσφέρουν ουσιαστικά τις ίδιες υπηρεσίες.
 5. Αντικαταστήστε ή αλλάξτε τα πεδία εισαγωγής πιστωτικής κάρτας ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο στοιχείο ή πεδίο στο insTech Checkout, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του insTech.
 6. Πρόσθετη άδεια εμπορικού σήματος insTech για προγραμματιστές

Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εμπορικά σήματα insTech με άδεια χρήσης στην Ενότητα 5.2 με αποκλειστικό σκοπό να ειδοποιήσουν τους Εμπόρους ότι η Εφαρμογή ή το Θέμα είναι συμβατό με την Υπηρεσία.

 1. Χρήση του insTech Billing API

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το insTech γραπτώς, εάν ένας Προγραμματιστής θα δημιουργήσει και θα εκδώσει χρεώσεις σε Εμπόρους σχετικά με τη χρήση ή την εγκατάσταση της Εφαρμογής του Προγραμματιστή από τους Εμπόρους, είτε με τη μορφή μηνιαίων τελών συνδρομής, κόστους ανά απόκτηση πελάτη, κόστους ανά απόκτηση -κλικ, ποσοστιαία προμήθεια ή με άλλο τρόπο, ο προγραμματιστής πρέπει να χρησιμοποιήσει το insTech Billing API. Το insTech Billing API περιλαμβάνει λογισμικό που βοηθά τους Προγραμματιστές να διαχειρίζονται τις χρεώσεις χρέωσης στους εμπόρους για χρήση των Εφαρμογών Προγραμματιστή. Είναι ευθύνη του Προγραμματιστή:

 • να λάβει τη συναίνεση του εμπόρου για τη δημιουργία και την έκδοση τέτοιων χρεώσεων και
 • να χρεώσει τον Έμπορο σύμφωνα με τη Συμφωνία Εμπόρων, τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες πληρωμών δικτύου με κάρτα.

Γ.1. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές θεμάτων

Που σημαίνει

Οι προγραμματιστές θεμάτων μπορούν να αναπτύξουν και να υποβάλουν Θέματα που θα είναι διαθέσιμα για τους εμπόρους του insTech στο insTech Theme Store. Το Shopify μπορεί να αφαιρέσει ένα Select Theme ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Το Θέμα δεν πρέπει να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

 1. Απαιτήσεις θέματος
 2. Οι προγραμματιστές θεμάτων επιτρέπεται να αναπτύσσουν Θέματα για εμπόρους που θα διανέμονται στο insTech Theme Store. Επιλεγμένα Θέματα (όπως ορίζονται στην Ενότητα 2 παρακάτω) που αναπτύχθηκαν για τους εμπόρους του insTech, μπορούν να είναι προσβάσιμα στους εμπόρους του insTech μόνο μέσω του Καταστήματος θεμάτων insTech. Ο Προγραμματιστής Θέματος επιλέγει την τιμή αγοράς για το Θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες τιμολόγησης Θέματος του insTech. Όλα τα Θέματα υπόκεινται σε έγκριση και αποδοχή από το insTech και το insTech διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ένα Επιλεγμένο Θέμα από το insTech Theme Store ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
 3. Οι προγραμματιστές θεμάτων πρέπει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του insTech που ορίζονται στη διεύθυνση https://shopify.dev/themes/store/requirementsσε σχέση με το Θέμα τους.
 4. Κάθε προγραμματιστής θεμάτων δηλώνει και εγγυάται ότι έχει αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τίτλο και ενδιαφέρον για τις εικόνες, τις γραμματοσειρές, τα σχέδια, τα πρόσθετα, τα πρότυπα, το λογισμικό ή άλλα στοιχεία που διανέμονται με ένα Select Theme στο insTech Theme Store. Το Theme Developer δηλώνει περαιτέρω και εγγυάται ότι κανένα μέρος του Θέματος δεν θα παραβιάζει ή θα παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 5. Σχέδια κατανομής εσόδων και χρεώσεις για προγραμματιστές θεμάτων

Που σημαίνει

Ένας προγραμματιστής θεμάτων καταβάλλει το 0% των συνολικών εσόδων στο πρώτο 1 εκατομμύριο USD για τα επιλεγμένα θέματα του και πληρώνει το 15% των συνολικών εσόδων που υπερβαίνουν το όριο του 1 εκατομμυρίου USD.

 1. Το “Σχέδιο θεμάτων” είναι ένα πρόγραμμα κατανομής εσόδων που κατανέμει έσοδα μεταξύ του insTech και ενός προγραμματιστή θεμάτων του οποίου το Θέμα έχει επιλεγεί για πώληση μέσω του insTech Theme Store (κάθε τέτοιο θέμα, ένα “Επιλογή θέματος” ). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, σε τυχόν Πρόσθετους Όρους, με τους οποίους συμφωνείται εγγράφως από το insTech ή απαιτείται από το insTech κατά καιρούς, το Σχέδιο Θεμάτων θα ισχύει ως εξής:
  1. Ένας προγραμματιστής θεμάτων οφείλει στο insTech, ανά ημερολογιακό έτος, (α) μηδέν τοις εκατό (0%) του πρώτου 1 εκατομμυρίου USD των συνολικών εσόδων από την πώληση των Επιλογών Θεμάτων του Προγραμματιστή Θέματος ( ” όριο 1 εκατομμυρίου USD” ) και (β ) το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων αυτών που υπερβαίνουν το όριο του 1 εκατομμυρίου USD.
  2. Το σχέδιο θεμάτων ισχύει για τους προγραμματιστές θεμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διεύθυνση: https://shopify.dev/themes/store/revenue-share, ή όπως ορίζεται με άλλο τρόπο από το insTech κατά καιρούς.
  3. Για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας Γ.1.2.1:
   1. Εάν ένας προγραμματιστής θεμάτων έχει περισσότερους από έναν συσχετισμένους λογαριασμούς προγραμματιστή θεμάτων, το όριο 1 εκατομμυρίου USD θα υπολογιστεί με βάση τα συνολικά έσοδα από την πώληση όλων των Επιλεγμένων Θεμάτων του Προγραμματιστή Θέματος και όλων των Συσχετισμένων Λογαριασμών προγραμματιστή θεμάτων.
   2. το ημερολογιακό έτος επαναφέρεται ετησίως στις 00:00 ET της 1ης Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από τη ζώνη ώρας ενός προγραμματιστή θεμάτων. Και
 • τυχόν ακαθάριστα έσοδα από Θέμα για έναν λογαριασμό συνεργάτη θα οριστούν σε 0,00 USD στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00 ET και την 1η Ιανουαρίου κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους.
 1. Αμοιβές . Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από το insTech y, οποιοδήποτε Select Theme υπόκειται σε Τέλος Επεξεργασίας 2,9%.
 2. Πρόσθετα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων insTech για προγραμματιστές θεμάτων

Κατά παρέκκλιση από την Ενότητα 5.3 του Μέρους Α, οι Προγραμματιστές Θέματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Εμπορικά Σήματα insTech και μπορούν να αναφέρονται στο insTech και την Υπηρεσία στην προώθηση του Επιλεγμένου θέματός τους με αποκλειστικό σκοπό να ειδοποιήσουν τους Εμπόρους ότι το Select Theme είναι συμβατό με την Υπηρεσία.

Γ.2. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές εφαρμογών

Που σημαίνει

Το insTech μπορεί να αφαιρέσει μια Δημόσια Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Απαιτήσεις εφαρμογής

 1. Όλες οι Εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν ή να ξεκινήσουν με άλλον τρόπο μόνο απευθείας στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής .
 2. Όλες οι Εφαρμογές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, υπόκεινται σε έγκριση και αποδοχή από το insTech και το insTech διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε Εφαρμογή από το insTech App Store ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
 3. Οι προγραμματιστές εφαρμογών πρέπει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του insTech που ορίζονται εδώ: https://shopify.dev/apps/store/requirementsσε σχέση με την Εφαρμογή τους.
 4. Ο Προγραμματιστής Εφαρμογών δηλώνει και εγγυάται ότι ο αριθμός ταξινόμησης ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ για κάθε Εφαρμογή του είναι “EAR99”, εκτός εάν ο Προγραμματιστής Εφαρμογών έχει παράσχει διαφορετικό αριθμό ταξινόμησης ελέγχου εξαγωγών ΗΠΑ στο insTech σε σχέση με την ισχύουσα Εφαρμογή.
 5. Οι προγραμματιστές εφαρμογών που δεν είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν, να διατηρούν ή να υποστηρίξουν μια Δημόσια Εφαρμογή, πρέπει να παρέχουν τη σωστή ειδοποίηση στους εμπόρους και να ακολουθούν τις κατάλληλες οδηγίες για τη λήξη της Δημόσιας Εφαρμογής, όπως ορίζονται εδώ: https://shopify.dev/apps/store /success/support/sunsetting.

Σχέδια κατανομής εσόδων και χρεώσεις για προγραμματιστές εφαρμογών

Που σημαίνει

Ένας προγραμματιστής εφαρμογών που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις εγγραφής, πληρώνει το 0% των συνολικών εσόδων στο πρώτο 1 εκατομμύριο USD για τη Δημόσια εφαρμογή του και πληρώνει το 15% των συνολικών εσόδων που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο USD. Ένας μη εγγεγραμμένος προγραμματιστής εφαρμογών πληρώνει το 20% των συνολικών εσόδων για τη Δημόσια εφαρμογή του.

 1. Το « Σχέδιο εφαρμογής » είναι ένα σχέδιο κατανομής εσόδων που κατανέμει έσοδα μεταξύ του insTech και ενός προγραμματιστή εφαρμογών για μια δημόσια εφαρμογή.

Α. Για προγραμματιστές εφαρμογών που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το insTech y . Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, σε τυχόν Πρόσθετους Όρους, με τους οποίους συμφωνείται εγγράφως από το insTech ή απαιτείται από το insTech κατά καιρούς, το Σχέδιο Εφαρμογής θα ισχύει ως εξής:

 1. Ένας Προγραμματιστής Εφαρμογών οφείλει στο insTech το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των συνολικών εσόδων από την πώληση, τη συνδρομή ή τις χρεώσεις που σχετίζονται με ή που διέρχονται από τις Δημόσιες Εφαρμογές του Προγραμματιστή Εφαρμογών.
 2. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας C.2.2.1.A:

(α) εάν, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ένας προγραμματιστής εφαρμογών

 • κέρδισε συνολικά έσοδα λιγότερα από 20 εκατομμύρια USD μέσω του insTech App Store και
 • μαζί με τις θυγατρικές του, κέρδισε λιγότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα εταιρείας , ο Προγραμματιστής Εφαρμογών θα οφείλει στο insTech μηδέν τοις εκατό (0%) του πρώτου 1 εκατομμυρίου USD από τα έσοδα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.

(β) εάν ένας προγραμματιστής εφαρμογών έχει περισσότερους από έναν συσχετισμένους λογαριασμούς προγραμματιστή, το όριο των 20 εκατομμυρίων USD που ορίζεται στην υποενότητα (α)(1) παραπάνω θα υπολογιστεί με βάση τα συνολικά έσοδα από την πώληση, τη συνδρομή ή τις χρεώσεις που σχετίζονται με προς ή διέλευση από όλες τις Δημόσιες Εφαρμογές του Προγραμματιστή Εφαρμογών και όλους τους Συνδεδεμένους Λογαριασμούς Προγραμματιστή.

(γ) το ημερολογιακό έτος επαναφέρεται ετησίως στις 00:00 ET της 1ης Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από τη ζώνη ώρας ενός προγραμματιστή εφαρμογών· και

(δ) τυχόν ακαθάριστα έσοδα εφαρμογών για έναν λογαριασμό συνεργάτη θα οριστούν σε 0,00 USD κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο App Store και την 1η Ιανουαρίου κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους.

Αμοιβές . 

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από το insTech:

(α) κάθε Λογαριασμός Συνεργάτη υπόκειται σε εφάπαξ, μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής στο App Store $19 USD κατά την υποβολή για εγγραφή σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα C.2.2.1.A. και

(β) οποιαδήποτε Δημόσια Εφαρμογή που γίνεται αποδεκτή από το insTech για πώληση ή διανομή μέσω του insTech App Store υπόκειται σε Τέλος Επεξεργασίας 2,9%.

 1. Β. Για προγραμματιστές εφαρμογών που δεν καλύπτονται από την Ενότητα Γ.2.2.1.Α. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή συμφωνηθεί γραπτώς από το insTech, σύμφωνα με το Σχέδιο Εφαρμογής, ένας Προγραμματιστής Εφαρμογών δικαιούται το ογδόντα τοις εκατό (80%) των συνολικών εσόδων από την πώληση, τη συνδρομή ή τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Εφαρμογή, με το insTech y να δικαιούται το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%)

Πρόσθετα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων Shopify για προγραμματιστές εφαρμογών

Κατά παρέκκλιση από την Ενότητα 5.3 του Μέρους Α, οι Προγραμματιστές Εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιούν τα Εμπορικά Σήματα insTech και μπορούν να αναφέρονται στο insTech και την Υπηρεσία στην προώθηση της Εφαρμογής τους με αποκλειστικό σκοπό να ειδοποιήσουν τους Εμπόρους ότι η Εφαρμογή είναι συμβατή με την Υπηρεσία.

Αναφορά και Έλεγχος

Που σημαίνει

Όλοι οι προγραμματιστές εφαρμογών πρέπει να εκδίδουν χρεώσεις στους εμπόρους μέσω του API χρέωσης insTech, εκτός εάν το insTech συμφωνήσει διαφορετικά. Οι προγραμματιστές εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούν το insTech Billing API πρέπει να ενημερώνουν το insTech για τις συνολικές πωλήσεις Εφαρμογών κάθε τρίμηνο. Το insTech μπορεί να ελέγξει τα αρχεία ενός προγραμματιστή εφαρμογών για να διασφαλίσει ότι ο προγραμματιστής εφαρμογών αποδίδει έσοδα στο insTech σύμφωνα με το Σχέδιο εφαρμογής.

 1. Όλοι οι προγραμματιστές εφαρμογών που δημιουργούν και εκδίδουν χρεώσεις σε Εμπόρους για τη χρήση της Εφαρμογής του Προγραμματιστή από τον Έμπορο πρέπει να χρησιμοποιούν το insTech Billing API, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το insTech γραπτώς. Οι προγραμματιστές εφαρμογών που το insTech έχει εξαιρέσει από τη χρήση του insTech Billing API, εντός 30 ημερών από το τέλος του οικονομικού τριμήνου του προγραμματιστή, θα υποβάλουν στο insTech μέσω email στη διεύθυνση insTech app-commissions@siteμια αναφορά που θα δείχνει τα συνολικά έσοδα για το προηγούμενο τρίμηνο.
 2. Το insTech θα έχει το δικαίωμα να διορίσει έναν ανεξάρτητο ελεγκτή εγκεκριμένο από τον Προγραμματιστή Εφαρμογών, η έγκριση αυτή δεν θα παρακρατηθεί ή θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα, υπό κατάλληλες συνθήκες μη αποκάλυψης, για να ελέγξει τα αρχεία του Προγραμματιστή Εφαρμογών για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση των Προγραμματιστών Εφαρμογών με την παρούσα Συμφωνία. Εάν αυτός ο έλεγχος αποκαλύψει μη συμμόρφωση από τον Προγραμματιστή Εφαρμογών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο ανεξάρτητος ελεγκτής που έχει διοριστεί από το insTech θα παράσχει στο insTech και στον Προγραμματιστή Εφαρμογών μια αναφορά (μαζί με την υποστηρικτική τεκμηρίωση) που θα αναφέρει το ποσό κατά το οποίο ο Προγραμματιστής Εφαρμογών υπερεκτίμησε ή υποτίμησε τις πληρωμές που οφείλονται από τον Προγραμματιστή Εφαρμογών και τυχόν άλλες αποτυχίες του Προγραμματιστή Εφαρμογών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας. Θα γίνει άμεση προσαρμογή από το αρμόδιο Μέρος για να αντισταθμιστεί τυχόν υπερπληρωμή ή υστέρηση που αποκαλύπτεται από οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο. Το insTech θα αναλάβει όλα τα έξοδα οποιουδήποτε τέτοιου ελέγχου, εκτός εάν αυτός ο έλεγχος αποκαλύψει υποπληρωμή από ή υπερπληρωμή προς τον Προγραμματιστή Εφαρμογών κατά περισσότερο από πέντε τοις εκατό (5%) για την ελεγχόμενη περίοδο, οπότε ο Προγραμματιστής Εφαρμογών θα αποζημιώσει το insTech για όλους του εύλογου κόστους αυτού του ελέγχου. Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ελέγχου, το insTech θα έχει επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της Υπηρεσίας για να επιβεβαιώσει τα έσοδα που σχετίζονται με τις Εφαρμογές που προσφέρονται από τον Προγραμματιστή Εφαρμογών.

 

Γ.3. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές καναλιών

Απαιτήσεις καναλιού

 1. Οι προγραμματιστές καναλιών επιτρέπεται να αναπτύσσουν Εφαρμογές καναλιών που ενσωματώνουν πλατφόρμες καναλιών με την Υπηρεσία. Οι Εφαρμογές καναλιού μπορούν να διανεμηθούν ή να πωληθούν μόνο στο insTech App Store. Όλες οι εφαρμογές καναλιού υπόκεινται σε έγκριση και αποδοχή από το insTech και το insTech διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μια Εφαρμογή καναλιού από το insTech App Store ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
 2. Οι προγραμματιστές καναλιών πρέπει να ακολουθούν όλα τα μοτίβα διεπαφής χρήστη και τις οδηγίες του insTech όπως παρέχονται στον προγραμματιστή καναλιού από το insTech σε σχέση με την Εφαρμογή καναλιού τους (“Απαιτήσεις ενσωμάτωσης”). Εάν οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του insTech, η Εφαρμογή Καναλιού δεν πληροί τις Απαιτήσεις Ενσωμάτωσης, το insTech θα έχει το δικαίωμα:
  • να καθυστερήσει την αποδοχή της Εφαρμογής Καναλιού έως ότου εκπληρωθούν όλες οι Απαιτήσεις Ενσωμάτωσης, ή
  • να τερματίσει τις Απαιτήσεις του Προγραμματιστή Καναλιού πρόσβαση στο SDK καναλιού πωλήσεων.
 3. Εκτός από και χωρίς περιορισμό της γενικότητας της Ενότητας 6.1 των Όρων του insTech API, η Συμφωνία Εμπόρων για εμπόρους που χρησιμοποιούν την Εφαρμογή καναλιού πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όρους που προσδιορίζουν:
  • οποιεσδήποτε και όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής καναλιού από τον Έμπορο και
  • τυχόν κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να πληροί ο Έμπορος πριν αποδεχτεί ο Έμπορος να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή καναλιού και, στο βαθμό που είναι εύλογα εφικτό, να παρέχει παραδείγματα τέτοιων κριτηρίων καταλληλότητας και πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και επανεξέτασης του Προγραμματιστή καναλιού, εάν υπάρχουν.
 4. Εάν ο Προγραμματιστής καναλιού δημιουργήσει και εκδώσει χρεώσεις στους εμπόρους για τη χρήση της Εφαρμογής καναλιού από εμπόρους, είτε με τη μορφή κόστους ανά απόκτηση πελάτη, κόστους ανά κλικ, ποσοστιαίας προμήθειας ή με άλλο τρόπο, ο προγραμματιστής καναλιού πρέπει να χρησιμοποιήσει το insTech Billing API. Είναι ευθύνη του Προγραμματιστή του καναλιού:
  • να λάβει τη συναίνεση του εμπόρου στη Συμφωνία εμπόρου για τη δημιουργία και την έκδοση τέτοιων χρεώσεων και
  • να τιμολογήσει τον Έμπορο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες πληρωμής δικτύου με κάρτα. Τα ποσά που οφείλονται στον Προγραμματιστή καναλιού για τη χρήση της Εφαρμογής Καναλιού από έναν Έμπορο θα καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο που καταβάλλονται τα ποσά στους Προγραμματιστές Εφαρμογών βάσει του Σχεδίου Εφαρμογών, όπως περιγράφεται στο Μέρος Α, Ενότητα 3.2.
 5. Εάν ο Προγραμματιστής καναλιού δημιουργήσει και επιβάλει χρέωση στους Εμπόρους για τη χρήση της Εφαρμογής Καναλιού από εμπόρους, το insTech ενδέχεται να επιβαρυνθεί με χρεώσεις επεξεργασίας για την επεξεργασία κάθε τέτοιας χρέωσης. Ο προγραμματιστής καναλιού θα παραμείνει πλήρως υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις επεξεργασίας που ενδέχεται να επιβαρύνουν το insTech. Κατόπιν αιτήματος από τον Προγραμματιστή καναλιού, το insTech y θα ενημερώσει τον Προγραμματιστή καναλιού σχετικά με τέτοιες χρεώσεις επεξεργασίας. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το συνολικό ποσό τυχόν τελών επεξεργασίας που επιβαρύνει το insTech θα συμψηφιστεί με τυχόν Τέλη που καταβάλλονται στον Προγραμματιστή του καναλιού κατά τη σχετική Περίοδο πληρωμής.
 6. Ο προγραμματιστής καναλιού πρέπει να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους, οδηγίες ή διαδικασίες έγκρισης που απαιτούνται σύμφωνα με τυχόν κανόνες δικτύου καρτών και τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 7. Ο προγραμματιστής καναλιού δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται ότι, όπου ισχύει, θα πιστοποιείται ανά πάσα στιγμή ως συμβατός με όλες τις διατάξεις του Προτύπου Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμής(“PCI-DSS”) ή τυχόν διαδοχικά πρότυπα ή απαιτήσεις που ισχύουν για την απόδοσή του ως προγραμματιστής καναλιού σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ο Προγραμματιστής καναλιού, κατόπιν εύλογου αιτήματος του insTech, θα παραδώσει εύλογα αποδεικτικά στοιχεία στο insTech σχετικά με τη συμμόρφωση του προγραμματιστή του καναλιού με το PCI-DSS.
 8. Εάν ο Προγραμματιστής καναλιού έχει πρόσβαση σε πληροφορίες αποστολής εμπόρου μέσω της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τιμών ή χρόνου μεταφοράς (“Πληροφορίες αποστολής”), ο προγραμματιστής καναλιού:
  • θα αποθηκεύει, θα έχει πρόσβαση, θα χρησιμοποιεί ή θα επεξεργάζεται Πληροφορίες αποστολής μόνο όπως απαιτείται για να παρέχει στους εμπόρους οι υπηρεσίες αποστολής, όπως υποδεικνύονται από τον Έμπορο και σε καμία περίπτωση, ο Προγραμματιστής Channel δεν θα συγκεντρώνει πληροφορίες αποστολής για πολλούς εμπόρους ή για οποιονδήποτε συγκεκριμένο Έμπορο, για οποιονδήποτε σκοπό. και
  • θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τυποποιημένα μέτρα του κλάδου για την προστασία των ιδιοκτησιακών και εμπιστευτικών πληροφοριών για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση των Πληροφοριών Αποστολής. Στο βαθμό που οι Πληροφορίες αποστολής περιλαμβάνουν πληροφορίες της UPS Market Driver, Inc. και όχι περαιτέρω, τότε η UPS Market Driver, Inc. θα είναι δικαιούχος τρίτου μέρους με όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του insTech σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα C.3.1.8 και δικαιούται να επιβάλει αυτήν την Ενότητα C.3.1.8 απευθείας έναντι του Προγραμματιστή καναλιού.

Σχέδια κατανομής εσόδων για προγραμματιστές καναλιών

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από τα μέρη, οι προγραμματιστές καναλιών που χρησιμοποιούν το Checkout API για να ενσωματώσουν την Εφαρμογή Καναλιού στην Υπηρεσία θα διατηρήσουν το 100% των εσόδων από τις χρεώσεις εμπόρου που χρεώνονται μέσω του insTech Billing API όπως περιγράφεται στην Ενότητα Γ.3.1(δ ) παραπάνω.

SDK καναλιού πωλήσεων

 1. Ο προγραμματιστής καναλιού θα υποβάλει αίτηση στο insTech για πρόσβαση στο SDK του καναλιού πωλήσεων, το οποίο θα παραχωρηθεί ή θα απορριφθεί κατά την αποκλειστική κρίση του insTech.
 2. Οι Όροι του insTech API ισχύουν για τη χρήση του SDK καναλιού πωλήσεων από τον προγραμματιστή καναλιού. Εκτός από και χωρίς να περιορίζει τη γενικότητα των περιορισμών στην Ενότητα 2.3 των Όρων του insTech API, σε σχέση με το SDK καναλιού πωλήσεων, ο προγραμματιστής καναλιού θα:
  1. κατόπιν αιτήματος από το insTech y, παρέχετε στο insTech μια αναφορά που καθορίζει τον αριθμό και την τοποθεσία όλων των αντιγράφων του SDK καναλιού πωλήσεων.
  2. να μην χρησιμοποιείτε το SDK καναλιού πωλήσεων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το πρόγραμμα καναλιών και την ανάπτυξη της εφαρμογής καναλιού. και
  3. μην χρησιμοποιείτε το SDK καναλιού πωλήσεων για την ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών που θα ανταγωνίζονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του insTech.
  4. Διάρκεια και Λήξη για Εφαρμογές Καναλιών

Με την επιφύλαξη των ακόλουθων, ο Προγραμματιστής καναλιού συμφωνεί να διατηρήσει την Εφαρμογή καναλιού του για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία που η Εφαρμογή καναλιού καθίσταται διαθέσιμη από το insTech στο insTech App Store:

 1. Ξεκινώντας από την επέτειο έξι μηνών από τη δημοσίευση της Εφαρμογής Καναλιού στο insTech App Store, τα μέρη μπορούν να τερματίσουν την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, εάν συμφωνηθεί αμοιβαία, μετά από καλή τη πίστη διαπραγματεύσεις, ότι
  1. (i) δεν υπάρχει επαρκής υιοθέτηση του καναλιού Εφαρμογή από εμπόρους. ή
  2. (ii) η διατήρηση της Εφαρμογής Καναλιού είναι εμπορικά ή τεχνικά ανέφικτη είτε για το insTech είτε για τον προγραμματιστή καναλιού.
 2. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία αμέσως σε περίπτωση που άλλο Μέρος διαπράξει ουσιαστική παραβίαση της Συμφωνίας και αποτύχει να θεραπεύσει αυτήν την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης σχετικά. Εάν η παραβίαση θεραπευθεί (ή παραιτηθεί από το συμβαλλόμενο μέρος που δεν παραβιάζει) εντός της καθορισμένης περιόδου θεραπείας, τότε η Συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει και να ισχύει σύμφωνα με τους όρους της.

Γ.4. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές πύλης πληρωμών

 1. Οι προγραμματιστές της πύλης πληρωμών επιτρέπεται να αναπτύσσουν ενσωματώσεις πύλης πληρωμής που ενσωματώνουν μια πύλη πληρωμής και την Υπηρεσία. Οι ενσωματώσεις πύλης πληρωμής ενδέχεται να διατίθενται στους εμπόρους ιδιωτικά ή, εάν εγκριθούν από το insTech, δημόσια μέσα από τον διαχειριστή του εμπόρου και τη δημόσια λίστα πυλών πληρωμήςτου insTech . Ο προγραμματιστής της πύλης πληρωμών πρέπει να συμμορφώνεται με τους Όρους του insTech API και τις οδηγίες του insTech Hosted Payment SDK . Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι ενσωματώσεις της πύλης πληρωμής που (α) χρησιμοποιούν το insTech Hosted Payment SDK και (β) δεν παρακάμπτουν κανένα στοιχείο του insTech Checkout εκτός από τη συλλογή των στοιχείων πληρωμής και τη διαδικασία πληρωμής, δεν παραβιάζουν την Ενότητα 2.3.18 των Όρων του insTech
 2. Εάν μια ενσωμάτωση πύλης πληρωμής δεν είναι δημόσια διαθέσιμη, ο προγραμματιστής της πύλης πληρωμών μπορεί να επιτρέψει στους εμπόρους να εγκαταστήσουν ιδιωτικά την ενσωμάτωση της πύλης πληρωμής, παρέχοντας στους εμπόρους έναν σύνδεσμο εγκατάστασης με δυνατότητα κοινής χρήσης.
 3. Εάν η ενσωμάτωση της πύλης πληρωμής ενός προγραμματιστή της πύλης πληρωμών πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στις οδηγίες του insTech Hosted Payment SDK: shopify.com/api/sdks/hosted-payment-sdk/publish-gateway#privateγια δημόσια καταχώριση από το insTech, η πληρωμή Ο προγραμματιστής Gateway μπορεί να κάνει αίτηση στο insTech για μια δημόσια καταχώριση. Ανάλογα με έναν αριθμό παραγόντων που καθορίζονται και αξιολογούνται από το insTech κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένου του όγκου συναλλαγών και των ποσοστών υιοθέτησης της Πύλης Πληρωμών, το insTech μπορεί να καταστήσει την Ενσωμάτωση Πύλης Πληρωμών διαθέσιμη σε όλους τους εμπόρους μέσω του διαχειριστή του εμπόρου και να παραθέσει την Ενσωμάτωση πύλης πληρωμών στο κοινό του insTech λίστα πυλών πληρωμής.
 4. Ο προγραμματιστής της πύλης πληρωμής πρέπει να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους, οδηγίες ή διαδικασίες έγκρισης που απαιτούνται σύμφωνα με τυχόν κανόνες δικτύου καρτών και τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 5. Ο προγραμματιστής της Πύλης Πληρωμών αντιπροσωπεύει, εγγυάται και δεσμεύεται ότι, κατά περίπτωση, θα πιστοποιείται ανά πάσα στιγμή ως συμμορφούμενος με όλες τις διατάξεις του Προτύπου Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Πληρωμών (“PCI-DSS”) ή τυχόν διαδοχικών προτύπων ή απαιτήσεων που ισχύουν για απόδοση ως προγραμματιστής πύλης πληρωμών βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Ο προγραμματιστής της Πύλης Πληρωμών, κατόπιν εύλογου αιτήματος του insTech, θα παραδώσει εύλογα αποδεικτικά στοιχεία στη insTech σχετικά με τη συμμόρφωση του προγραμματιστή της πύλης πληρωμών με το PCI-DSS.

Γ.5. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές πληρωμών

Αιτήσεις πληρωμών

 1. Ονομασία . Από καιρό σε καιρό το insTech μπορεί να επιτρέπει στους παρόχους πληρωμών να γίνουν προγραμματιστές πληρωμών και να τους επιτρέψει να αναπτύξουν μια εφαρμογή πληρωμών. Ένας πάροχος πληρωμών μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει προγραμματιστής πληρωμών μέσω της φόρμας ενσωμάτωσης στην πλατφόρμα πληρωμών.
 2. Εγκριση . Όλες οι εφαρμογές πληρωμών υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από το insTech για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες μας, την τεκμηρίωση API και άλλα πρότυπα που κρίνουμε απαραίτητα για την προστασία της ακεραιότητας του οικοσυστήματος πληρωμών του insTech. Το insTech έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια έγκρισης ή άρνησης οποιασδήποτε Αίτησης Πληρωμών.
 3. Μερίδιο εσόδων . Ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης της εφαρμογής πληρωμών, όλοι οι προγραμματιστές πληρωμών πρέπει να συνάψουν συμφωνία μεριδίου εσόδων.
 4. Τιμολόγηση και Παρακράτηση Φόρου . Το insTech θα τιμολογήσει τους προγραμματιστές Payments έως τη δέκατη (10) εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του προηγούμενου μήνα. Η πληρωμή θα γίνει από τον προγραμματιστή του Payments στο insTech εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Οποιεσδήποτε πληρωμές πραγματοποιούνται από τον προγραμματιστή πληρωμών προς το insTech θα γίνονται δωρεάν και χωρίς, και χωρίς έκπτωση ή παρακράτηση για τυχόν παρακρατούμενους φόρους οποιασδήποτε φορολογικής δικαιοδοσίας. Εάν πρέπει να παρακρατηθούν φόροι στην πηγή από οποιαδήποτε πληρωμή στο insTech, ο προγραμματιστής πληρωμών θα αυξήσει την πληρωμή στο insTech έτσι ώστε το ποσό που έλαβε το insTech να είναι το ίδιο με αυτό που θα ήταν αν δεν παρακρατούνταν φόροι στην πηγή.

Δημόσια Καταχώρηση

 1. Εάν μια εφαρμογή πληρωμών πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στις Οδηγίες προγραμματιστών της πλατφόρμας πληρωμώνγια δημόσια καταχώριση από το insTech, ο προγραμματιστής πληρωμών μπορεί να υποβάλει αίτηση στο insTech για δημόσια καταχώριση. Το insTech θα επανεξετάσει αυτές τις Αιτήσεις πληρωμών και ανάλογα με έναν αριθμό παραγόντων που καθορίζονται και αξιολογούνται από το insTech κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένου του όγκου συναλλαγών και των ποσοστών υιοθέτησης της Εφαρμογής Πληρωμών, το insTech μπορεί να εγκρίνει τη συμπερίληψη της Εφαρμογής Πληρωμών στη δημόσια λίστα πυλών πληρωμής του insTech και να πραγματοποιήσει τις Πληρωμές Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους εμπόρους μέσω του διαχειριστή του Merchants.
 2. Εάν μια εφαρμογή πληρωμών δεν εγκριθεί για δημόσια καταχώριση , ο προγραμματιστής πληρωμών μπορεί να επιτρέψει στους εμπόρους να εγκαταστήσουν την εφαρμογή πληρωμών, παρέχοντας στους εμπόρους έναν σύνδεσμο εγκατάστασης με δυνατότητα κοινής χρήσης.

Απαιτήσεις

Χρήση του API μας . Οι προγραμματιστές πληρωμών πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τα API των εφαρμογών πληρωμών όπως καθορίζονται στις Οδηγίες προγραμματιστών της Πλατφόρμας πληρωμώνκαι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα API insTech, εκτός εάν τους δοθεί άδεια από το insTech. Ο προγραμματιστής πληρωμών αναγνωρίζει ότι το insTech θα ενημερώσει τα API των εφαρμογών πληρωμών κατά την κρίση του. Είναι ευθύνη του προγραμματιστή του Payments να εγκαταστήσει οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση του API όπως ορίζεται στις Οδηγίες έκδοσης του insTech API .

Συμμόρφωση με τους Όρους του insTech API . Οι προγραμματιστές πληρωμών πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους του insTech API. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι Εφαρμογές Πληρωμών που

(α) είναι διαθέσιμες στο οικοσύστημα πληρωμών του insTech και

(β) δεν παρακάμπτουν κανένα στοιχείο του insTech Checkout εκτός από τη συλλογή στοιχείων πληρωμής και την επεξεργασία πληρωμών, δεν παραβιάζουν την Ενότητα 2.3.18 του τους Όρους του insTech

Ελάχιστη Δέσμευση Υποστήριξης . 

Η Εφαρμογή Πληρωμών πρέπει να παρέχει βιομηχανικά πρότυπα επίπεδα υπηρεσιών στους εμπόρους. Η Αίτηση Πληρωμών πρέπει τουλάχιστον να είναι λειτουργική και διαθέσιμη σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα (24×7) τουλάχιστον στο 99,95% του χρόνου σε οποιαδήποτε περίοδο μέτρησης. Οι Εφαρμογές Πληρωμών πρέπει να παρέχουν υποστήριξη εξυπηρέτησης σε όλους τους Εμπόρους και υποχρεούνται να παρέχουν στο insTech μια διεύθυνση email που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους έμπορους για να επικοινωνήσουν απευθείας με την Εφαρμογή πληρωμών για υποστήριξη. Σε περίπτωση διακοπών ή προβλημάτων, οι προγραμματιστές πληρωμών πρέπει να απαντήσουν εντός 2 ωρών.

 1. Συμμορφωθείτε με τις Οδηγίες προγραμματιστών της πλατφόρμας πληρωμών . Για να σας καθοδηγήσουμε στην ανάπτυξη της Εφαρμογής πληρωμών σας και για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους εμπόρους μας, διατηρούμε μια λίστα απαιτήσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες προγραμματιστών της πλατφόρμας πληρωμώνκαι τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι προγραμματιστές πληρωμών. Κάθε προγραμματιστής πληρωμών πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες και κάθε εφαρμογή πληρωμών πρέπει να πληροί τις τεχνικές και άλλες προδιαγραφές που περιγράφει.
 2. Συγχρονισμός δεδομένων στο insTech. Όλα τα δεδομένα πληρωμών και παραγγελιών που λαμβάνονται από συναλλαγές που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Εφαρμογή πληρωμών πρέπει να συγχρονίζονται αυτόματα με το insTech, όπως ορίζεται στις Οδηγίες προγραμματιστών της Πλατφόρμας πληρωμών .
 3. Έγκριση λειτουργιών εφαρμογής νέων πληρωμών . Οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή αλλαγές σε μια υπάρχουσα Εφαρμογή πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων χαρακτηριστικών προϊόντων ή νέων τρόπων πληρωμής, πρέπει να υποβάλλονται για έλεγχο και έγκριση.

Ευελιξία εμπόρου . 

Οι Εφαρμογές Πληρωμών πρέπει να επιτρέπουν στους Έμπορους Shopify να τερματίσουν τη συμφωνία τους με τον πάροχο πληρωμών εντός 7 ημερών ειδοποίησης, χωρίς καμία ποινή, πρόστιμο ή άλλη συνέπεια.

Οικισμοί . 

Όλες οι εφαρμογές πληρωμών πρέπει να διακανονίζουν τις συναλλαγές για τους εμπόρους εντός 5 ημερών το πολύ, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες προγραμματιστών της Πλατφόρμας πληρωμών.

Κίνδυνος, Απάτη & Συμμόρφωση

 1. Διατηρήστε ένα πρόγραμμα κινδύνου και απάτης . Οι εφαρμογές πληρωμών είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνου και απάτης. Εάν η Εφαρμογή Πληρωμών χρησιμοποιείται από αυτό που η insTech θεωρεί ως αδικαιολόγητα υψηλό ποσοστό εμπόρων που επιδίδονται σε δόλια ή συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του insTech, η Εφαρμογή Πληρωμών συμφωνεί να συνεργαστεί με το insTech για την εφαρμογή και την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων για τον μετριασμό αυτών των κίνδυνος. Εάν η Εφαρμογή Πληρωμών αποτύχει να συνεργαστεί με το insTech ή δεν λάβει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και της απάτης με τρόπο που κρίνουμε κατάλληλο, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα διακυβέρνησης κατά της Εφαρμογής Πληρωμών.
 2. Αιτήματα για και κοινή χρήση πληροφοριών . Συμφωνείτε να κοινοποιήσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την Εφαρμογή πληρωμών σας με το insTech. Αυτό περιλαμβάνει την κοινοποίηση πληροφοριών:
  • σχετικά με συναλλαγές για ρυθμιστικούς σκοπούς ή σκοπούς συμμόρφωσης με τη μορφή και τον τρόπο που καθορίζονται στις Οδηγίες προγραμματιστών της Πλατφόρμας πληρωμώνή όπως μπορεί να ζητηθεί διαφορετικά από καιρό σε καιρό. 
  • ότι το insTech κρίνει απαραίτητο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, για τη διαχείριση και τη συντήρηση του οικοσυστήματος του insTech
  • ότι η insTech κρίνει απαραίτητο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να διεξάγει τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.
 3. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα . Ο προγραμματιστής πληρωμών πρέπει να συμμορφώνεται με τυχόν όρους, οδηγίες ή διαδικασίες έγκρισης που απαιτούνται σύμφωνα με οποιουσδήποτε κανόνες δικτύου καρτών και τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Το Payments Developer αντιπροσωπεύει, εγγυάται και δεσμεύεται ότι, όπου ισχύει, θα πιστοποιείται ανά πάσα στιγμή ως συμμορφούμενος με όλες τις διατάξεις του Προτύπου Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Πληρωμών (“PCI-DSS”) ή τυχόν διαδοχικών προτύπων ή απαιτήσεων που ισχύουν για την απόδοσή του ως προγραμματιστής Payments σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ο προγραμματιστής του Payments, κατόπιν εύλογου αιτήματος του insTech, θα παραδώσει εύλογα αποδεικτικά στοιχεία στο insTech σχετικά με τη συμμόρφωση του προγραμματιστή πληρωμών με το PCI-DSS.

Μη εξουσιοδοτημένες & Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Ένας προγραμματιστής πληρωμών και μια εφαρμογή πληρωμών δεν θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω.

 1. Αμοιβές . Αναφερθείτε σε οποιαδήποτε χρέωση, έξοδο ή άλλο κόστος ως χρέωση insTech στα τιμολόγιά του προς εμπόρους ή προσφέρετε οποιαδήποτε χαμηλή τιμή προσφοράς ή γνωριμίας χωρίς ρητή γραπτή γνωστοποίηση των όρων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περιόδου προσφοράς και του αυξημένου εμπόρου τιμή μετά τη λήξη της προωθητικής ή της προσφοράς γνωριμίας.
 2. Κοινή χρήση πρόσβασης . Αναδιανείμετε, μοιραστείτε, πουλήστε ή δημιουργήστε έσοδα από την κοινή χρήση πρόσβασης με άλλους προγραμματιστές στην Πλατφόρμα πληρωμών, χωρίς την έγκριση του insTech. Η πρόσβαση που παρέχεται στα API των εφαρμογών πληρωμών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τον προγραμματιστή του Payments στον οποίο παραχωρήθηκε η πρόσβαση.
 3. Χειριστείτε την απόδοση . Δημιουργήστε ψεύτικους ή δόλιους εμπόρους, παραγγελίες ή πωλήσεις για να απεικονίσετε μεγαλύτερο όγκο επισκεψιμότητας.
 4. Χρήση θολωτών ή πιστωτικών καρτών αποθήκευσης . Αποθηκεύστε τα διαπιστευτήρια πληρωμής για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από τη συναλλαγή που δόθηκαν τα διαπιστευτήρια και για τη συναλλαγή και τις υπηρεσίες που η insTech έχει εγκρίνει την εφαρμογή πληρωμών.
 5. Απόρρητο και χρήση δεδομένων . Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα εμπόρου με οποιονδήποτε τρόπο δεν αποκαλύπτονται ρητά και με ακρίβεια στον Έμπορο. Το insTech μπορεί να ζητήσει και ο προγραμματιστής του Payments θα παρέχει μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προγραμματιστής του Payments συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα εμπόρου. Ο προγραμματιστής πληρωμών πρέπει να παρέχει στο insTech τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης δεδομένων σε σχέση με την Εφαρμογή πληρωμών του. Ο προγραμματιστής πληρωμών αναγνωρίζει ότι το insTech μπορεί να κοινοποιήσει μια σύνοψη του τρόπου συλλογής και κοινής χρήσης δεδομένων από την Εφαρμογή πληρωμών στις επικοινωνίες μας με τους εμπόρους του insTech.

Τερματισμός, αναστολή και κατάργηση από την πλατφόρμα πληρωμών

Το insTech μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αφαιρέσει την εφαρμογή πληρωμών σας από τη δημόσια λίστα πυλών πληρωμής του insTech y, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα πληρωμών και τη συμμετοχή σας στο οικοσύστημα πληρωμών του insTech ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνουμε απαραίτητη για την παραβίαση οποιουδήποτε όρου σε αυτήν την ενότητα «Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για προγραμματιστές πληρωμών». Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η Ενότητα δεν αποκλείει τα δικαιώματα καταγγελίας που ορίζονται στην Ενότητα 4 «Λήξη» της παρούσας Συμφωνίας.

 Μέρος Δ – Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τους Experts insTech, το Experts Marketplace και το πρόγραμμα συνεργατών insTech Plus

Εκτός από τους όρους που ισχύουν για όλους τους Συνεργάτες Παραπομπής, όπως ορίζονται στο Μέρος Β , οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τους Ειδικούς insTech, τους Εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες στο Experts Marketplace και τους Συνεργάτες που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Συνεργατών Plus.

insTech Experts

Ονομασία . Κατά καιρούς, η insTech μπορεί να ορίσει ορισμένους από τους Συνεργάτες της ως “Εμπειρογνώμονες” , που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Εμπειρογνωμόνων και θα τους παρέχεται πρόσβαση στο Experts Marketplace. Οι συνεργάτες που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν Expert στο insTech ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η χορήγηση ορισμού Εμπειρογνώμονα είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του insTech

Πρόγραμμα Εμπειρογνωμόνων

 1. Πρόγραμμα . Μια περιγραφή του Experts Marketplace είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://help.instech.com/partners/faq/experts. Οι ειδικοί πρέπει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του insTech που ορίζονται εδώ, καθώς και τις Οδηγίες του Experts Marketplace για να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο Experts Marketplace.
 2. Σχέδιο κατανομής εσόδων . Το σχέδιο κατανομής εσόδων για τους Experts που συμμετέχουν στο Experts Marketplace θα είναι όπως περιγράφεται στη διεύθυνση: https://help.insTech.com/partners/getting-started/how-to-earn(το «Μερίδιο εσόδων της αγοράς των ειδικών»).

Experts Marketplace

 1. Αγορά . Οι ειδικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στο Experts Marketplace. Οι έμποροι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Εμπειρογνώμονες ή να υποβάλουν αιτήματα εργασίας στο Experts Marketplace (το καθένα “αίτημα εργασίας”). Το insTech μπορεί να αντιστοιχίσει αιτήματα εργασίας από εμπόρους με ειδικούς ή να προτείνει πολλούς ειδικούς σε έναν έμπορο σε σχέση με οποιοδήποτε αίτημα εργασίας. Οι ειδικοί μπορούν να προτείνουν εργασία (υποβολή πρότασης) σε εμπόρους που μπορούν να γίνουν αποδεκτοί για τη δημιουργία εργασίας.
 2. Επικοινωνίες . Ο Expert αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το insTech λαμβάνει και μπορεί να ελέγχει όλες τις επικοινωνίες που ανταλλάσσονται μέσω του Experts Marketplace ή σε τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απάντησης που προέρχονται από το Experts Marketplace (άμεσα ή έμμεσα) μεταξύ του Expert και του εμπόρου. Ως συμμετέχων στο Experts Marketplace, ο Expert συναινεί να επικοινωνήσουν μαζί του οι Έμποροι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Expert στο insTech.
 3. Σχέση . Οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν Εμπειρογνώμονα μέσω του Experts Marketplace είναι ευθύνη του Expert και όχι της insTech. Είναι ευθύνη του Εμπειρογνώμονα να διασφαλίσει ότι υπάρχει Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ του Εμπειρογνώμονα και του Εμπόρου για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από τον Εμπειρογνώμονα στον Έμπορο και ότι η Συμφωνία Εμπορίου περιλαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη πληρωμής από τον Έμπορο για υπηρεσίες που παρέχονται από τον Εμπειρογνώμονα, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια επανόρθωση που περιλαμβάνει την παρακράτηση της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του Καταστήματος Ανάπτυξης ή του Καταστήματος Εμπόρων στον Έμπορο θα επιβάλλεται από το insTech κατά την αποκλειστική του κρίση.
 4. Χρέωση . Όλοι οι Εμπειρογνώμονες πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα τιμολόγησης Partner που είναι ενσωματωμένο στο Experts Marketplace για να χρεώνουν τους εμπόρους για αιτήματα εργασίας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το insTech γραπτώς.
 5. Έλεγχοι . Το insTech θα έχει το δικαίωμα να διορίσει έναν ανεξάρτητο ελεγκτή, υπό κατάλληλες συνθήκες μη αποκάλυψης, για να ελέγξει τα αρχεία του Εμπειρογνώμονα για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση του Εμπειρογνώμονα με την παρούσα Συμφωνία. Εάν αυτός ο έλεγχος αποκαλύψει μη συμμόρφωση από εμπειρογνώμονα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο ανεξάρτητος ελεγκτής που διορίστηκε από την insTech θα παράσχει στην insTech και στην Expert μια έκθεση (μαζί με δικαιολογητικά) που θα αναφέρει το ποσό κατά το οποίο ο Expert υπερεκτίμησε ή υποτίμησε τις οφειλόμενες πληρωμές από Expert να insTech και οποιεσδήποτε άλλες αποτυχίες εκ μέρους του Expert να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας. Θα γίνει άμεση προσαρμογή από το αρμόδιο Μέρος για να αντισταθμιστεί τυχόν υπερπληρωμή ή υστέρηση που αποκαλύπτεται από οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο. Το insTech θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα οποιουδήποτε τέτοιου ελέγχου, εκτός εάν αυτός ο έλεγχος αποκαλύψει υποπληρωμή ή υπερπληρωμή προς τον Εμπειρογνώμονα κατά περισσότερο από πέντε τοις εκατό (5%) για την ελεγχόμενη περίοδο, οπότε ο Expert θα αποζημιώσει το insTech για όλα τα λογικό κόστος αυτού του ελέγχου. Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ελέγχου, το Shopify θα έχει επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της Υπηρεσίας για να επιβεβαιώσει τα έσοδα που σχετίζονται με Αιτήματα Εργασίας που εκτελούνται από τον Εμπειρογνώμονα.
 6. Κριτικές . Οι έμποροι μπορούν να υποβάλλουν αξιολογήσεις και αξιολογήσεις σχετικά με την εμπειρία τους με έναν ειδικό. Η βαθμολογία ενός ειδικού υπολογίζεται με βάση κριτικές που δημοσιεύονται από εμπόρους. Οι ειδικοί δεν επιτρέπεται να ζητούν ή να επιτρέπουν κριτικές που είναι ψεύτικες, ανακριβείς, άσχετες, παραπλανητικές, που χρησιμοποιούνται ακατάλληλα για εμπορικό όφελος, δημοσιεύονται με αντάλλαγμα ένα οικονομικό ή άλλο κέρδος, δημοσιεύονται πολλές φορές (είτε από τον ίδιο είτε από περισσότερους από έναν λογαριασμούς), παραπλανητικές ως προς την ταυτότητα του αναθεωρητή ή τη σύνδεσή του με τον εμπειρογνώμονα που εξετάζεται, ή κριτικές που περιέχουν ή συνδέονται με απαγορευμένο ή παράνομο περιεχόμενο. Οι κριτικές προορίζονται να είναι αμερόληπτες, χρήσιμες και αξιόπιστες. Το insTech διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη σε σχέση με έναν Εμπειρογνώμονα που εμπλέκεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος (αλλά όχι της υποχρέωσης) να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί κριτικές εμπόρου.

Πρόγραμμα συνεργατών Plus

 1. Ονομασία . Κατά καιρούς το insTech μπορεί να ορίσει ορισμένους από τους Εμπειρογνώμονες και τους Συνεργάτες του ως “Plus Partner” , που θα αναφέρονται στον ιστότοπο του Προγράμματος Συνεργατών Plus. Ένας συνεργάτης Plus θα απαιτείται για την εκτέλεση μιας προσθήκης του Προγράμματος συνεργατών Plus. Η χορήγηση ενός χαρακτηρισμού Plus Partner είναι εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια της insTech.
 2. Σχέδιο κατανομής εσόδων . Το σχέδιο κατανομής εσόδων για το Πρόγραμμα Συνεργατών Plus ορίζεται σε μια προσθήκη Plus Partner.

Αφαίρεση Ονομασίας

Που σημαίνει

Το insTech μπορεί να ορίσει τον Συνεργάτη ως Εμπειρογνώμονα κατάλληλο για εγγραφή στο πρόγραμμα Expert (με πρόσβαση στο Experts Marketplace) ή έναν Συνεργάτη ως Συνεργάτη Plus στον κατάλογο του Προγράμματος Συνεργατών Plus. Αυτές οι ονομασίες είναι στη διακριτική ευχέρεια του insTech και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Εάν το insTech καταργήσει την ισχύουσα ονομασία, ο Συνεργάτης πρέπει να σταματήσει αμέσως να αναφέρεται στον εαυτό του ως «Επειρογνώμονας του insTech» ή «Συνεργάτη insTech Plus».

Το insTech μπορεί να αφαιρέσει τον προσδιορισμό Expert ή Plus Partner, όπως ισχύει, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με ισχύ αμέσως μετά την ειδοποίηση στον σχετικό Expert ή Plus Partner. Μετά την ειδοποίηση της ανάκλησης αυτού του χαρακτηρισμού από το insTech, το insTech θα αφαιρέσει τον Συνεργάτη από τους πόρους του Experts Marketplace ή του Προγράμματος Συνεργατών Plus και ο Συνεργάτης θα πάψει αμέσως να αναφέρεται στον εαυτό του ως Expert ή Plus Partner (κατά περίπτωση) σε οποιονδήποτε Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο.

 

Μέρος Ε – Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για διαφημίσεις στο insTech App Store

Εκτός από τους όρους που ισχύουν για Προγραμματιστές σε άλλα μέρη του παρόντος Συμφωνητικού, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τις διαφημίσεις.

Τέλη

 1. Δημοπρασίες . Η τιμή που πληρώνουν οι προγραμματιστές για μια διαφήμιση και εάν ο Προγραμματιστής κερδίσει ή όχι μια δημοπρασία για την προβολή μιας διαφήμισης, θα βασίζεται
  • στον ημερήσιο προϋπολογισμό που έχει ορίσει ο Προγραμματιστής στον Πίνακα ελέγχου συνεργατών,
  • στο ποσό προσφοράς για διάφορες λέξεις-κλειδιά και
  • μια εμπιστευτική βαθμολογία συνάφειας που δημιουργήθηκε από το insTech για να διασφαλιστεί ότι οι έμποροι και οι άλλοι χρήστες βλέπουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και πολύτιμες για αυτούς. Το insTech θα καθορίσει αποκλειστικά ποιες διαφημίσεις θα εμφανίζονται και τίποτα σε αυτό το Συμφωνητικό δεν εγγυάται ότι ο Προγραμματιστής θα κερδίσει οποιεσδήποτε δημοπρασίες για να εμφανίσει τις διαφημίσεις του, να εμφανίσει τις διαφημίσεις του ή να λάβει τυχόν εμφανίσεις ή κλικ. Όλες οι προσφορές που εισάγονται από τον Προγραμματιστή είναι δεσμευτικές προσφορές από τον Προγραμματιστή, οι οποίες μπορεί να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν από το insTech κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 2. Τιμολόγηση . Ο Προγραμματιστής θα χρεωθεί για μια διαφήμιση με βάση το κόστος ανά κλικ.
 3. Πληρωμές . Ο Προγραμματιστής θα παράσχει έναν τρόπο πληρωμής στο insTech και εξουσιοδοτεί το insTech να χρεώνει αυτόματα αυτόν τον τρόπο πληρωμής για διαφημίσεις που αγοράστηκαν σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Ο Προγραμματιστής δεν μπορεί να συμψηφίσει καμία από τις πληρωμές του για διαφημίσεις με άλλα ποσά που οφείλονται στον Προγραμματιστή βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από το insTech, η μέθοδος πληρωμής του Προγραμματιστή μπορεί να χρεώνεται από το insTech
  • κάθε φορά που ο Προγραμματιστής φτάνει τα 100 $ σε χρεώσεις διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων εάν είναι απαραίτητο, πολλές φορές την ημέρα ή
  • κάθε τριάντα (30) ημέρες, όποιο έρθει πρώτο.

Διαφημίσεις

 1. περιεχόμενο . Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των διαφημίσεων θα δημιουργηθεί από το insTech και δεν θα είναι προσαρμόσιμο από τον Προγραμματιστή. Τα ονόματα διαφημίσεων και όλο το άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από τον Προγραμματιστή πρέπει να συμμορφώνονται με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Με το παρόν εκχωρείτε στο insTech μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, παγκόσμια, πλήρως πληρωμένη άδεια αποθήκευσης, χρήσης, αναπαραγωγής και εμφάνισης ονομάτων διαφημίσεων ή άλλου περιεχομένου που παρέχεται από τον Προγραμματιστή για σκοπούς προβολής των Διαφημίσεων και διαχείρισης της υπηρεσίας στο παρόν. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν, τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα θεωρείται ότι αποτελεί μεταβίβαση, άδεια ή εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Λέξεις-κλειδιά . Ενώ ο Προγραμματιστής μπορεί να ζητήσει ορισμένες λέξεις-κλειδιά ενεργοποίησης για τις διαφημίσεις και αρνητικές λέξεις-κλειδιά ενεργοποίησης, το insTech μπορεί να απαγορεύσει και να αποκλείσει τη χρήση οποιωνδήποτε λέξεων-κλειδιών κατά την κρίση του. Εάν επιλεγούν ευρείες λέξεις-κλειδιά από τον Προγραμματιστή, οι πραγματικές λέξεις-κλειδιά ενεργοποίησης που θα εφαρμοστούν θα καθοριστούν από το insTech κατά την αποκλειστική του κρίση.

Αναφορά

Αναφορά . Το insTech θα παρέχει στον Προγραμματιστή πρόσβαση στις αναφορές μέσω του Πίνακα ελέγχου συνεργατών. Η αναφορά του insTech είναι το μοναδικό και οριστικό μέτρο των υποχρεώσεων πληρωμής για τις διαφημίσεις. Όλα τα δεδομένα σε αυτές τις αναφορές και όλα τα δεδομένα χρήσης και μετατροπών που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των διαφημίσεων ανήκουν στο insTech. Ο Προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αναφορές και τις μετρήσεις που παρέχονται από το insTech στον Προγραμματιστή μόνο για την απόδοση και τη διαχείριση του παρόντος Συμφωνητικού και για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς του σκοπούς. Τέτοιες αναφορές δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν από τον Προγραμματιστή με τρίτους (εκτός από την εμπιστευτική βάση στους λογιστές και τους οικονομικούς συμβούλους του).

 1. Διαφωνίες . Σε περίπτωση που ο Προγραμματιστής αμφισβητήσει οποιαδήποτε αναφορά, ο Προγραμματιστής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως το insTech εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που η αναφορά διατίθεται για πρώτη φορά στον Προγραμματιστή από το insTech, διαφορετικά ο Προγραμματιστής αναγνωρίζει την ακρίβεια αυτής της αναφοράς και παραιτείται από τυχόν αξιώσεις που βασίζονται σε τέτοια αναφορά στη συνέχεια.
 2. Απάτη . Ο Προγραμματιστής συμφωνεί να μην συμμετάσχει, να ενθαρρύνει, να βοηθήσει ή να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να δημιουργήσει δόλια επισκεψιμότητα σε σχέση με τις διαφημίσεις οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω της χρήσης ρομπότ ή άλλων μέσων.